Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

Könyvtárhasználati szabályzat

 Mohács, 2018.07.01.

 

 

Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár

 

MOHÁCSI JENŐ VÁROSI KÖNYVTÁR

7700 Mohács, Eötvös u. 2.

 

Levélcímünk: 7701 Mohács, Pf. 123.

Telefon/fax: 69/311-347

 

E-mail címünk:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Honlapunk:

www.mohacsikonyvtar.hu

 

1.   Nyitvatartási idő:

 

Hétfő                                      a könyvtárhasználat szünetel

Kedd                                      9-17 óra

Szerda                                    9-17 óra

Csütörtök                               9-17 óra

Péntek                                    9-17 óra

Szombat                                 9-12 óra

 

Nyári szünetben (június 1 –től szeptember 1-ig) a könyvtár nyitva tartása:

 

Hétfő                                      a könyvtárhasználat szünetel

Kedd                                      9-17 óra

Szerda                                    9-15óra

Csütörtök                               9-15 óra

Péntek                                    9-15 óra

Szombat                                 9-12 óra

 

2.   A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár részlegei:

 

Felnőttkönyvtár

Gyermekkönyvtár

Mesekuckó

Zenemű-, diafilm, hang- és videotár

Helytörténeti gyűjtemény

Olvasóterem

Belsőraktár

 

3.   A könyvtárhasználat általános szabályai

 

A Mohácsi Jenő Városi Könyvtárban beszerzett dokumentumok Mohács város vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik. A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni.

A közönségszolgálati terekben a helyhez illő, csendes, egymás munkáját tiszteletben tartó viselkedés az elvárt. A könyvtárban ápolatlanul, hiányos öltözékben tartózkodni nem illik. A könyvtárban a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás, ill. mobiltelefon használata a közönségszolgálati térben nem megengedett. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki a könyvtárnak bármilyen jogcímen tartozik. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, vagy nyugalmát tartósan zavarja. A könyvtár vagy használói sérelmére elkövetett magatartás a látogatás és a könyvtári tagság felfüggesztésével jár. A könyvtári szabályok megsértőitől a kölcsönzési, illetve a helyben használati jogot megvonhatja a könyvtár vezetője. A sértő magatartással szemben intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül.

 

A könyvtárhasználó az őt ért sérelem kapcsán jogorvoslatért a könyvtár vezetőjéhez, valamint a Mohácsi Polgármesteri Hivatalhoz fordulhat, előadhatja észrevételeit és panaszait.

 

A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy

 

A könyvtárhasználat ingyenes, ha a használó:

 1. a könyvtárat, illetve a könyvtári rendezvényeket látogatja. (könyvtárhasználati foglalkozások óvodás kortól középiskolásig, igényre más csoportoknak is, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, alaptevékenységgel összefüggésben szervezett kiállítások stb.),
 2. a könyvtári gyűjteményrészek állományának példányait helyben használja,
 3. az állományfeltáró eszközöket (katalógusok) használja,
 4. ha a könyvtár működésével és szolgáltatásaival összefüggő bármilyen információra van szüksége.

Könyvtári tagsági (beiratkozási) díj:
A könyvtárhasználat beiratkozáshoz és beiratkozási díj befizetéséhez kötött, ha a használó a könyvtári gyűjtemény példányait kölcsönzi, illetve ha könyvtárközi kölcsönzést vesz igénybe.

 

Beiratkozás: A beiratkozás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. – ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik – jótállójának alább felsorolt adatait:

 • név (asszonyoknál leánykori név is),
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Mohácson ideiglenes lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet meg kell jelölni),

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ám ezek közlésére a beiratkozó nem köteles:

 • Foglalkozása és munkahelye.
 • Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében: tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését munkahelyként tünteti fel; háztartásbeliek (stb.) esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti.

A közvetlen kapcsolattartás érdekében a könyvtár rögzíti a mobilszámot és email címet is.

A kölcsönzés igénybevételéhez az olvasónak beiratkozási díjat kell fizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat 365 napon keresztül veheti igénybe.

 

A beiratkozáshoz használt dokumentumok

 

 • Beiratkozási, regisztrálási adatok: A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár tasakos és gépi kölcsönzési rendszerében használt nyomtatványokon, ill. űrlapon rögzíti. A kötelezően felveendő adatok köre megegyezik a „Beiratkozásnál” leírtakkal. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel. A könyvtárlátogató kérésére - amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni - adatait törölni kell.
 • Törzslap, olvasói nyilatkozat: Az olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell az előző pontban felsorolt adatoknak és az olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.
 • Olvasójegy: az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a legutolsó beiratkozás (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele. Ezen kell rögzíteni a kölcsönzött dokumentum darabszámát. Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja. A dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása.
 • Jótállói nyilatkozat: a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló „Beiratkozás” pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) tényét

 

A beiratkozott könyvtárhasználóról rögzített adatok kezelése

 

Beiratkozáskor az olvasók adatai a számítógépes adatbázisba kerülnek, s azokat a könyvtár a 2011. évi CXII. törvény és az 1992. évi LXVI. törvény rendelkezésének megfelelően tárolja, kezeli és gondoskodik az adatvédelemről. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztika készítésére, ill. tudományos kutatás céljaira használhatóak fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős. Az olvasóról vezetett nyilvántartásokat - kérésére - ha az intézmény felé tartozása nincs, meg kell semmisíteni.

Az olvasó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat szabályait. A tanulóért (14 éves korig) szülője, gondviselője (eltartója) vállal anyagi felelősséget.

Az olvasójegy ingyenes

 

Beiratkozási díj:

 

Felnőtteknek :                                                                                   2.000 Ft

Diákigazolvánnyal rendelkezőknek, nyugdíjasoknak:                      1.000 Ft

16 éven aluliaknak,70 éven felülieknek,

minden mohácsi nyugdíjas pedagógusnak                                        ingyenes

 

A beiratkozási díj 365 napra szól a beiratkozás időpontjától számítva.

A meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

 

4.   A könyvtári szolgáltatások igénybevételének szabályai

 

 • Az állományvédelem és a statisztikai adatszolgáltatás igényli, hogy a könyvtárhasználó, a beiratkozott olvasó nyilvántartás céljából a regisztrációs pultnál, illetve a kölcsönző térben szolgálatot teljesítő olvasószolgálati könyvtárosnál jelentkezzék (a rendezvényeket kivéve).
 • A könyvtári dokumentumok kölcsönzése

 

Dokumentumtípus

Könyvtári státusz

Kölcsönzési idő

Hosszabbítás

könyv

kölcsönzői állomány

3 hét

igen (5X)

 

kézi könyvtár

1 hét

igen (1X)

 

helyismereti

nem kölcsönözhető

 

folyóiratok

csak régebbi példányok

2 hét

igen (1X)

audió vizuális dokumentumok

Videó kazetta

1 hét

igen (1X)

 

DVD

1 hét

igen (1X)

 

Hagyományos hanglemez

3 hét

igen (1X)

 

Hangoskönyvek

3 hét

igen (1X)

 

CD

1 hét

igen (1X)

 

Diafilm

1 hét

igen (1X)

 

A felnőtt olvasónál maximum 15 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve (könyv, folyóirat, audió vizuális dokumentum). A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetőek. Olvasótermi és segédkönyvtári könyvek alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük csak különösen indokolt esetben engedélyezhető! A táblázatban "igen" jelzéssel ellátott dokumentumok kölcsönzési határideje akkor hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel.

 

 • Könyvtári dokumentumok előjegyzése

 

Ha a könyvtárhasználó általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, személyesen kérheti annak elő- jegyzését, vagy a könyvtár on-line katalógusában ( www.mohacsikonyvtar.hu ) távolról. A könyv beérkezéséről a felhasználót a könyvtár – telefonon vagy e-mailben - értesíti. Az előjegyzés díjtalan. Az előjegyzett dokumentumot az intézmény az előjegyzést kérőnek 10 napon át fenntartja, csak helyben használatra adja át más felhasználónak.

 

 • Könyvtárközi kölcsönzés

 

Az intézménybe beiratkozottak részére:

A könyvtár gyűjteményéből hiányzó dokumentumokat az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a könyvtár, a könyvtári rendszerben működő könyvtárakból. Könyvtárközi kölcsönzés esetén a felmerülő postaköltséget a felhasználónak kell megfizetnie.

 

Más könyvtárak részére:

A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé teszi, könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, stb. munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helyismereti dokumentumok, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése a tájékoztató véleményezése alapján megtagadható. A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét. Indokolt esetben ez az idő csökkenthető, vagy növelhető. Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén e szolgáltatás díjtalan, másolatszolgáltatás esetén a vonatkozó fejezet alapján számított térítési díj kérhető.

 

A könyvtárközi kölcsönzés költségei követi a postai díjak változását.

 

2017. május 2-től ezek az aktuális áraink:

 

Eredeti dokumentumok kölcsönzése estén a visszaküldendő csomag súlya és az ajánlott küldemény díja (290,-Ft) együttesen határozza meg a költséget.

 

A postai díjak a következők:

Szabványméretű 30 g-ig     120 Ft

Egyéb 50 g-ig                      160 Ft

100 g-ig                                235 Ft

250 g-ig                                275 Ft

500 g-ig                                490 Ft

750 g-ig                                795 Ft

2000 g-ig                              1000 Ft

 

(Pl. Ha egy könyv súlya 340 g, akkor 490 Ft + 290 Ft = 780 Ft-ot kell az olvasónak fizetni.)

 

Fénymásolat és digitális másolat esetén a küldő könyvtár határozza meg az összeget.

Ha az olvasónak már nincs szüksége a kért dokumentumra, de azt már elküldték számára, a költségeket akkor is meg kell fizetnie!

Eljárás késedelem esetén:

A kölcsönzési határidő lejárta után 1 hónap „türelmi idő” áll az olvasók rendelkezésére, ami alatt a késedelmi díj kifizetése nélkül visszahozhatják a náluk lévő, lejárt határidejű könyveket. Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonon, e- mail-ben, vagy a könyvtár honlapján) az olvasó késedelmi díjat köteles megfizetni az alábbiak szerint:

 

Késedelmi díjak

 1. felszólítás: ingyenes
 2. felszólítás díja 400 Ft
 3. felszólítás díja 600 Ft
 4. felszólítás díja A lejárt határidejű dokumentum(ok) díja(i) + 1.000 Ft + a könyvtári tagság letiltása

A felszólító levelek havonta ismétlődnek. A kölcsönzési határidőt mulasztó olvasóval szemben, aki a kikölcsönzött dokumentumokat a könyvtár írásbeli felszólításai ellenére sem hozza vissza, bírósági eljárás kezdeményezhető.

Kártérítési díj: az elveszett/megrongált dokumentum piaci értéke.

 

 • Emelt szintű szolgáltatások

Videofilm, DIAFILM, CD és DVD kölcsönzés          300 Ft/hó
(feltétele a könyvtári tagság)

Számítógéphasználat, Internet                                200 Ft/óra

- könyvtári tagoknak                                                100 Ft/óra
- bérlet (könyvtári tagoknak!)                                   500 Ft /20 óra

Nyomtatás – Fénymásolás

                        Írott szöveg:

                        Fekete-fehér      A/4-es      20 Ft/oldal

                                                  A/3-as      40 Ft/oldal

                        Színes                A/4-es      60 Ft/oldal

 

                        Képet tartalmazó:

                        Fekete-fehér      A/4-es       30-100 Ft/oldal

                                                  A/3-as       60-200 Ft/oldal

                        Színes                A/4-es       60-200 Ft/oldal

                                                  A/3-as     120-400 Ft/oldal

 

Szkennelés                                                              50 Ft/oldaltól

Laminálás                                                                200 Ft/db

Spirálkötés                                                              500 Ft/db (50 lapig) + 1-10 lap 100 Ft

Fax

                        helyi

                            első oldal                      100,- Ft

                        minden további oldal         30,- Ft

 

                        távolsági

                            első oldal                      150,- Ft

                        minden további oldal         50,- Ft

 

                         nemzetközi

                            első oldal                      500,- Ft

                        minden további oldal       250,- Ft

 

Számítógép használat:

A számítógép használattal a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár Számítógép használati Szabályzata rendelkezik.

 

Egyéb szabályok

 

A könyvtárhasználóktól és a beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja az állományok és a berendezések védelmét, az elmélyült munkát biztosító csendet, a rádióhasználat, mobiltelefon-használat mellőzését.

Tilos a dohányzás a könyvtár közösségi tereiben, az irodákban és a raktárban.

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

A könyvtár termei az alaptevékenységgel össze nem függő, üzleti célú tevékenységre - külön megállapodás alapján - bérbe vehetők. A bérleti díj mértéke nem lehet kevesebb, mint 4.000 Ft/óra. A könyvtár eszközeinek igénybevétele esetén ez a díj a könyvtár vezetőjével kötött megállapodás szerint növekszik (pl. TV, DVD, projektor és vetítővászon).

A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a fenntartónál a használati szabályzat módosítását.

A könyvtárhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat korlátlan ideig megőrizzük.

A könyvtárhasználati szabályzatban feltüntetett díjak nem változnak, míg az infláció ezt meg nem követeli.

 

Mohács, 2018.07.01.

 

 

                                                                                  Schmidt – Kovács Diána

                                                                                  könyvtárvezető

Kedves olvasóink!

A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár olvasói és látogatói által papíron és online kitöltött kérdőíveket összesítettük és kiértékeltük. Az eredményeket grafikonokon ábrázoltuk, melyekből most Önök is tájékozódhatnak. A dokumentum az alábbi linken érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1NHQIqijolSlXO43ueVNugy5Z99AXQ81z/view?usp=sharing