1. A Mohácsi Jenő Könyvtári Intézményegység részlegei

     Felnőttkönyvtár

     Gyermekkönyvtár

     Mesekuckó

     Zenemű-, hang- és videotár

     Helytörténeti gyűjtemény

     Olvasóterem

     Belsőraktár

2. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy

3. A könyvtárhasználat ingyenes, ha a használó: 

a) a könyvtárat, illetve a könyvtári rendezvényeket látogatja. (könyvtárhasználati foglalkozások óvodás kortól középiskolásig, igényre más csoportoknak is, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, alaptevékenységgel összefüggésben szervezett kiállítások stb.),

b) a könyvtári gyűjteményrészek állományának példányait helyben használja,

c) az állományfeltáró eszközöket (katalógusok) használja,

d) ha a könyvtár működésével és szolgáltatásaival összefüggő bármilyen információra van szüksége.

4. Könyvtári tagsági (beiratkozási) díj

A könyvtárhasználat beiratkozáshoz és beiratkozási díj befizetéséhez kötött, ha a használó a könyvtári gyűjtemény példányait kölcsönzi, illetve ha könyvtárközi kölcsönzést vesz igénybe.

A beiratkozási díj:

a) Felnőtteknek : 2000 Ft

b) A Mohács Térségi ÁMK dolgozóinak,
    16 év alattiaknak,
    70 év felettieknek,
    mohácsi nyugdíjas pedagógusoknak,
    könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési intézmények dolgozóinak nem kell beiratkozási díjat fizetni.

c) Diákigazolvánnyal rendelkező 16 év feletti tanulóknak, főiskolai, egyetemi hallgatóknak,
   Nyugdíjasoknak:
   (A mindenkori beiratkozási díj 50 %-a.) 1.000 Ft

A beiratkozási díj 365 napra szól (a beiratkozás időpontjától számítva).

A meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

5. Könyvtárlátogatók nyilvántartása

  1. A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevők személyes adatait (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma) az 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) alapján regisztrálja.

  2. A szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználó a beiratkozáskor a nyilvántartás céljából a 6.) a) pontban felsorolt személyes adatait közli és igazolja, illetve az azokban bekövetkezett változásokat a későbbiekben kötelezően bejelenti.

  3. A felsorolt szolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználóról a könyvtár adatokat gyűjt és nyilvántart állományvédelmi és ügyfélkapcsolati okokból, melyek közlését a könyvtárhasználó megtagadhatja (foglalkozás, munkahely, telefon, e-mail cím).

  4. A személyes adatok védelméről és a jogszerű adatkezelésről a könyvtár köteles gondoskodni az 1992. évi LXIII. tv. rendelkezései alapján.

  5. Az olvasó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat szabályait. A tanulóért (14 éves korig) szülője, gondviselője (eltartója) vállal anyagi felelősséget.

  6. Az olvasójegy ingyenes.

6. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének szabályai

a) Az állományvédelem és a statisztikai adatszolgáltatás igényli, hogy a könyvtárhasználó, a beiratkozott olvasó nyilvántartás céljából a regisztrációs pultnál, illetve a kölcsönző térben szolgálatot teljesítő olvasószolgálati könyvtárosnál jelentkezzék (a rendezvényeket kivéve).

b) Felnőtt olvasó egy-egy alkalommal legfeljebb 8 kötet könyvet kölcsönözhet. A határidő 3 hét, amely - ha más olvasó közben nem igényelte a könyvet – háromszor meghosszabbítható. A felnőtt olvasó egy alkalommal 5 db hanglemezt, ill. 5 db időszaki kiadványt (folyóiratot, hetilapot) kölcsönözhető 1 hetes, meg nem hosszabbítható kölcsönzési határidővel.

c) Gyermek (14 éven aluli) olvasó egy alkalommal legfeljebb 6 kötet könyvet kölcsönözhet 3 hetes kölcsönzési határidővel, amely - ha a kötetet nem keresik - egyszer meghosszabbítható. Folyóiratot, hanglemezt gyermek a felnőtt olvasóval azonos módon kölcsönözhet.

d) A felnőtt- és a gyermekkönyvtár állományban meglévő, de kikölcsönzött műveket a könyvtáros az olvasó kérésére előjegyzi, majd a könyv beérkezéséről az olvasót értesíti.

e) A Mohács Térségi ÁMK Könyvtári Intézményegység állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a szolgáltatást igénylő olvasónak a 73/2003. 8V.28.) korm. rend. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről című jogszabály alapján. Az így használt dokumentum kölcsönzési feltételeit a kölcsönadó határozza meg. Eredetiben küldött dokumentum átkölcsönzése esetén a könyvtárközi kölcsönzés díja 240,- Ft + súly alapján megállapított összeg/dokumentum (amely magában foglalja az ügyintézés és a kiértesítés költségét). A másolatban kapott dokumentum fénymásolási díját a küldő könyvtár állapítja meg, és a másolati díj az igénylő olvasót terheli.

f) A kölcsönzési határidőt mulasztó – ha a határidő meghosszabbítását nem kérte – késedelmi díjat fizet. 

  1. felszólítás  (2 hét után)                                                  200,- Ft,

  2. felszólítás (4 hét után)                                                   300,- Ft,                                                              

  3. felszólítás (6 hét után) 400,- Ft                                                                                                        

  4. felszólítás Bíróság előtti figyelmeztetés 

g) A kölcsönzési határidőt mulasztó olvasóval szemben, aki a kikölcsönzött dokumentumokat a könyvtár írásbeli felszólításai ellenére sem hozza vissza, bírósági eljárás kezdeményezhető.

h) Elveszett, megrongált dokumentum, hanglemez tényleges értékét vagy a helyrehozáshoz szükséges költségeket (másolás, javítás, kötés stb.) az olvasó köteles megtéríteni.

i) A könyvtár olvasótermi állománya csak helyben használható. Az olvasótermi és segédkönyvtári dokumentumokból kivételes esetben, zárástól nyitásig (17 órától – 09 óráig, illetve szombat 12 órától kedd 09 óráig) 100,- Ft/db kölcsönözhető.

j) Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai a hírlapolvasóban szabadpolcról helyben olvasásra vehetők kézbe, a régebbieket, illetve az összegyűjtött évfolyamokat a könyvtárostól lehet kérni. A régebbi számok kölcsönözhetőek külön díj nélkül.

k) A könyvtári anyagokról fénymásolat kérhető. A fénymásolás díja: A4-es méretért 15 Ft oldalanként, A3-as méretért 30 Ft oldalanként. (fekete-fehér képet nem tartalmazó dokumentum esetében)

l) A számítógépes jogszabálygyűjteményből, illetve egyéb adatbázisból nyomtatás kérhető. Írott szöveg  fekete:  A4-es méretben oldalanként 20 Ft,  képet tartalmazó  100,- Ft;  színes nyomtatás esetén A4-es méretben oldalanként  100 Ft,  képet tartalmazó   200,- Ft.

m) A hangdokumentumokról a könyvtár nem készít másolatot. A videó, CD, DVD állomány kölcsönözhető 300,- Ft/ hó tagsági díjjal, 2 db / 1 hét.

7. A számítógép-használat általános szabályai

a) A szolgáltatásokat beiratkozott olvasók, ill. napijeggyel rendelkező látogatók vehetik igénybe.

b) Az olvasó nem telepíthet szoftverteméket a könyvtárban használt számítógépekre. Az olvasó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence előírásokat fenti tevékenysége során.

c) Közízlést sértő tartalmú webhelyek látogatása, onnan állományok letöltése nem engedélyezett.

d) Az olvasó a számítógépekbe saját pendriv-ot és CD lemezt nem helyezhet be, a letöltött vagy általa létrehozott állományok mentését a könyvtárostól vásárolt CD lemezre végezheti. (Kivételt képez e szabály alól, amikor az olvasó kimondottan nyomtatás céljára hoz saját anyagot pendriv-on vagy CD lemezen, ebben az esetben a fájl megnyitása előtt a könyvtáros vírusellenőrzést végez.)

8. Az internet használata

A lakossági internethasználat céljára négy munkaállomás áll rendelkezésre.

Térítési díj: minden beiratkozott olvasóknak 100 Ft/óra, egyéb látogatónak 200Ft/óra.

A térítési díj megállapítása negyedórás intervallumokban történik, legkisebb használati időtartam: negyedóra. 

Azon látogatók, akik nem tagjai a könyvtárnak + 100,- Ft-os napijegyet kötelesek váltani.

Azok a rendszeresen internetet használók, akik beiratkozott olvasói a könyvtárnak, kedvezményes 20 óra időtartamú bérletet vásárolhatnak, melyet saját igény szerint, részletekben használhatnak fel. A bérlet ára: 1500 Ft.

Az internethasználathoz kötődő járulékos szolgáltatások beiratkozott olvasóink és a könyvtári tagsággal nem rendelkezők számára egyaránt díjkötelesek.

Nyomtatás:

A4-es méretben:  írott szöveg  (fekete)  20 Ft/oldal  ; színes: 60 Ft/oldal

képet tartalmazó (fekete) 30-100,- Ft/oldal ; színes 60-200,-Ft/oldal

9. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés

Térítési díj beiratkozott olvasóknak: 100 Ft/óra

Azon látogatók, akik nem tagjai a városi könyvtárnak, + 100,- Ft-os napijegyet kötelesek váltani.

A szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok használatához kötődő járulékos szolgáltatások beiratkozott olvasóink és a könyvtári tagsággal nem rendelkezők számára egyaránt díjkötelesek:

Nyomtatás:

A4-es méretben:  írott szöveg  (fekete)  15 Ft/oldal  ; színes: 50 Ft/oldal

képet tartalmazó (fekete) 50,- Ft/oldal ; színes 150 Ft/oldal

10. Egyéb szolgáltatások:

         Szkennelés: 50 Ft/oldal

         Laminálás: 200Ft/db

         Spirálkötés: 500Ft/db

         Fax: helyi  /első oldal: 100Ft

                            minden további oldal: 30Ft

                   távolsági /első oldal: 150 Ft

                            minden további oldal: 50 Ft

nemzetközi /első oldal: 500 Ft

minden további oldal: 250 Ft

11. CD-ROM-ok használata

A CD-ROM adatbázisok és ismeretterjesztő CD-ROM-ok térítési díj nélkül helyben használhatók. Másolatot a könyvtár nem készíthet sem CD-ROM adatbázisról, sem az ismeretterjesztő CD-ROM-ról.

12. Egyéb szabályok

A könyvtárhasználóktól és a beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja az állományok és a berendezések védelmét, az elmélyült munkát biztosító csendet, a rádióhasználat, mobiltelefon-használat mellőzését.

Tilos a dohányzás a könyvtár közösségi tereiben, az irodákban és a raktárban.

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

A könyvtár termei az alaptevékenységgel össze nem függő, üzleti célú tevékenységre - külön megállapodás alapján - bérbe vehetők. A bérleti díj mértéke nem lehet kevesebb, mint 4.000,- Ft/óra.
A könyvtár eszközeinek igénybevétele esetén ez a díj a könyvtár vezetőjével kötött megállapodás szerint növekszik (pl. TV, DVD, projektor és vetítővászon).

A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a fenntartónál a használati szabályzat módosítását.

Mohács, 2015. július 1.

                                                                      Schmidt-Kovács Diána

                                                                      intézményegység vezető