I. FEJEZET

I. Általános rendelkezések

A Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár (a továbbiakban: intézmény) Szervezeti és Működési Szabályzata megállapítja az intézmény, és intézményegységei feladatellátásának belső rendjét és módját, melynek körében meghatározza az intézmény és intézményegységei tevékenységét, munkatársainak feladatkörét, az intézmény működésének rendjét. A szabályzatot Mohács Város Képviselő-testülete, mint az intézmény fenntartója hagyja jóvá.

Az intézmény tevékenységét meghatározó jogszabályok

 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a§ közművelődésről,
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről,
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
 • 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről,
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről,
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről,
 • 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére,
 • 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltésé hez szükséges képesítési és egyéb feltételekről,
 • 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról,
 • 47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról,
 • 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről,
 • 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről,
 • 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.

II. A Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár alapadatai

 1. szervezeti adatok

Az intézmény hivatalos megnevezése: Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve és székhelye: Mohács Város Önkormányzata 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Az intézményalapító okiratának kelte és száma: 2013. január 1. a 164/2012. (XI.30.) Kh.számú képviselő-testületi határozat

Alakulással kapcsolatos adatok: jogutódos átalakulás

Az intézmény első alapításának éve: 1923.

Közvetlen jogelőd megnevezése: Maranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u.5.

Alapítás éve: 2013. január 1.

Felügyeleti szerv: Mohács Város Képviselő-testülete 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Szakmai felügyeleti szerv: az ágazati miniszter által működtetett szakfelügyeleti rendszer

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodását a Mohácsi Polgármesteri Hivatal (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.) látja az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.11.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdése szerinti megállapodás alapján

Az intézmény vagyonkezelői jogköre: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a alapján az intézmény a tevékenység ellátásához szükséges nemzeti – állami és önkormányzati - vagyon tekintetében vagyonkezelői jogokat gyakorol.

Az intézmény szakmai besorolása: területi múzeum, nemzetiségi bázisintézmény 2013. május 24., TerM/19396/2013.

Az intézmény államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 910200 Múzeumi tevékenység

Az intézmény székhelye: 7700 Mohács, Kisfaludy u.9.

Az intézmény telephelyei:

 • Mohácsi Jenő Városi Könyvtár 7700 Mohács, Eötvös u.2.
 • Raktár 7700 Mohács, Kossuth L.u.5.

Az intézmény adószáma: 15802815-1-02

Az intézmény számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank

Az intézmény bankszámlaszáma: 12077007-01381518-00100008

Az intézmény az általános forgalmi adónak: nem alanya

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 802815

Az intézmény KSH statisztikai számjele: 15802815-9102-322-02

Az intézmény hivatalos bélyegzője:
Szabvány méretű, kör alakú bélyegző, melynek közepén Magyarország címere látható, és körülötte Bsz.: 12077007-01381518-00100008 valamint Asz.: 15802815-2-02, illetve külső peremén a Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár 7700 Mohács, Kisfaludy u. 9. szöveg olvasható.

 1. Az intézmény közfeladata:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. §, 42.§, 46.§-a alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

Művelődési központok, házak tevékenysége, egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység, ifjúsági feladatok ellátása, nyilvános közkönyvtári ellátás.

 1. Az intézmény tevékenysége:

3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. Ennek keretében:

3.1.1. Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 • a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja;
 • biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét;
 • kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához;
 • közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez;
 • együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;
 • elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít;
 • az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

3.1.2. Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.

3.1.3. Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat.

3.1.4. Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű városi múzeummal kötött megállapodás alapján elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum alábbi feladatait, vagy azok egy részét:

- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében;
- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában;
- muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik.

3.1.5. Alapfeladata a nemzetiségi feladatellátás. Állományában a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális javak 70%-ot elérő arányban találhatóak (nemzetiségi bázisintézmény).

3.1.6. Alkotó művelődési közösségeket,
Rendszeresen művelődő közösségeket (klubok,tanfolyamok stb.)
Művészeti kiállításokat,
Ismeretterjesztő rendezvényeket,
Műsorokat (színházi, irodalmi, komoly-, könnyű-, népzenei, egyéb),
Iskolai oktatást segítő programokat,
Táncos rendezvényeket,
Egyéb művelődési és szórakozási alkalmakat (játszóház, népünnepélyek, bemutatók, vásárok, politikai megemlékezések, rendezvények, évfordulók stb.).

Nyitott művelődési formákat, szolgáltatásokat (kötetlen társas élet, tanácsadás, tájékoztatás, gyakorlati tevékenységek, sportolási lehetőségek, lakossági igények szerinti szolgáltatás, pl.: termek, felszerelések bérbeadása, egyéb kötetlen formájú együttlét lehetőségeinek megteremtése).

3.1.7. Önálló kiadványokat, periodikákat gondoz, hoz létre, szervez, működtet, tart fenn, valamint biztosítja a Városi könyvtár működését az alábbiak szerint 

A könyvtár használói részére biztosítja a művelődéshez, tanuláshoz, továbbtanuláshoz, a szakmai, a közéleti és társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, valamint a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez szükséges könyvtári dokumentumokat. Lehetőséget nyújt a könyvtár állományának helybeni és otthoni használatára – eredeti formában vagy másolatban – a könyvtári szabályzatnak megfelelően. Számba veszi, felkutatja, állományba beszerzi, feltárja és hozzáférhetővé teszi azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek bemutatják Mohács múltját, jelenét.  Részt vesz a tanulóifjúság könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek gyarapításában. Kapcsolatot tart, együttműködik a város iskoláival. Közvetíti más könyvtárak és gyűjtemények dokumentumait, szolgáltatásait – könyvtárközi kölcsönzés keretében. Összehangolja tevékenységét más közművelődési intézményekkel. A könyvtári állomány gyarapításánál figyelembe veszi a használói igényeket, foglalkozási, képzettségi, korosztályi és anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét. Feladata a város nemzetiségi lakossága anyanyelvi irodalommal való ellátásának segítése. Gyűjtőköre az alaptevékenység megvalósítását kell, hogy segítse: nyomtatott könyv, folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány, hangzó dokumentumok: hanglemez, kazetta, CD, CD-ROM. hangos könyv, videokazetta, helytörténeti iratok. Igény szerint ifjúsági feladatok ellátása, ifjúsági ház üzemeltetése. Az ifjúsági ház használói részére biztosít művelődési, szórakozási, sportolási lehetőségeket, biztosítja a tanulók és a fiatalok szabadidős tevékenységének ellátását. Rendezvények szervezése, hanglemezek kölcsönzése mellett a helybeni használat biztosítása, videokazetta kölcsönzés, fénymásolás, Internet-lehetőség biztosítása. Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket, egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja, a bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza, az alapfeladatok maradéktalan ellátását.

3.2. Az ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek besorolása, a kormányzati funkciók rendje szerint:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 könyvtári szolgáltatások
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082070 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása.
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme.
910123 Könyvtári szolgáltatások.
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
8559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
6399901 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7990001 Egyéb foglalás
8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9001111 Befogadó színházak tevékenysége
9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
9329121 Táncterem működtetése
9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
8903022 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8903032 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevéken
8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzés
8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8901142 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
8901152 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére

 1. Az intézmény illetékessége, működési köre:

Mohács Város közigazgatási területe, Magyarország délszláv nemzetiségű területei (Kanizsai Dorottya Múzeum tekintetében).

 1. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetője igazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kjt. vhr.) alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a múzeumigazgató megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. Az igazgató kinevezésének és illetménye megállapításának jogát a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 1. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

Az intézmény szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt., valamint a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 1. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogai:

7.1. Kanizsai Dorottya Múzeum:

Az intézmény 7700 Mohács, Kisfaludy K. u. 9. szám alatti székhelye Mohács Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az intézmény 7700 Mohács, Kossuth L. u. 5. szám alatti feladatellátást szolgáló ingatlan Mohács Város Önkormányzatának használatába/vagyonkezelésébe adott ingatlan. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján az alapító használatába/vagyonkezelésébe adott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adásáról, cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kerülhet sor. Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatába adott vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt.

7.2. Ifjúsági Centrum és Könyvtár:

A Mohácsi Földhivatalban a mohácsi 2274/2, 1201 hrsz-okon nyilvántartott 4340+451 m2 alapterületű ingatlant Mohács város vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet szerint.

II. FEJEZET
Tagintézmények, telephelyek működési rendje

1. Kanizsai Dorottya Múzeum

A múzeum szakmai besorolása:

Területi múzeumi szervezet, gyűjtőterülete kiterjed a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46. § (2) bekezdése alapján Mohács városára, a Mohácsi járás közigazgatási területére, valamint Magyarország délszláv nemzetiségű területeire.

A múzeum szervezeti felépítése:

Az intézmény feladatait meghatározott, szervezeti keretek között egy főállású szakember, egy gyűjteménykezelő, egy gyűjteménykezelő-raktáros és két teremőr-recepciós, illetve takarító látja el.

A múzeum vezetése

A Kanizsai Dorottya Múzeum egy intézményt, egyetlen jogi személyt alkot. Az intézmény élén egyszemélyes vezető áll, a múzeumigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A munkáltatói jogokat a mindenkori polgármester gyakorolja. A Kult. tv. 45.§ (4) bekezdése alapján a múzeumigazgató megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.

A múzeumigazgató kiemelt feladatai közé tartozik

- Irányítja és szervezi a gyűjtemények gyarapítását, megóvását, feldolgozását, tudományos és közművelődési hasznosítását.

- Hatóságokkal és magánszemélyekkel szemben képviseli a múzeumot.

- Meghatározza a múzeum ügyvitelét, gondoskodik annak betartásáról, meghatározza a dolgozók munkakörét.

- Gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek megteremtéséről és érvényesítéséről.

- Felelős a múzeum beszámolóinak elkészítéséért és a feladatok végrehajtásáért.

- Gyakorolja a munkáltatói jogkört a külön jogszabályokban meghatározott terjedelemben, felelős a munka folyamatos ellátásáért.

- Gondoskodik arról, hogy a múzeumi munkát érintő jogszabályokat és rendelkezéseket a múzeumi dolgozók megismerjék és betartsák.

- Irányítja szakmai pályázati munkát.

A múzeumigazgató hatásköre

- a gazdasági vezető ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot,

- közvetlen utasítási joggal rendelkezik az intézmény valamennyi beosztott munkatársa irányában,

- jóváhagyja a bel-és külföldi kiküldetéseket és az intézmény éves szabadságolási tervét.

A múzeumigazgató felelős

- a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott nemzeti vagyon rendeltetésszerű kezeléséért és igénybevételéért,

 - az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért,

 - a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért,

- az intézményen belüli munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi előírások betartásáért, a muzeális intézmények vagyonának megóvásáért.

Beosztott munkatársak, alkalmazottak

Jogállás

Az intézmény beosztott munkatársainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. Muzeális intézményben a szakmai munkakörök megnevezését, fizetési osztályba sorolását a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet tartalmazza. A szakmai munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket és további feltételeket (szakmai gyakorlat ideje) a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet melléklete és a 11/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet szabályozza. A közalkalmazottak foglalkoztatása a hatályos jogszabályi előírások és az intézmény belső szabályzata alapján történik. A közalkalmazottak feladataikat a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint, legjobb tudásuk alapján, a tőlük elvárható szakértelemmel és gondossággal kötelesek végezni. Tevékenységük során az egységeken belüli, illetve a több szervezeti egységet érintő ügyben a szükséges egyetértéseket, illetve jóváhagyásokat beszerezve, a szervezeti egységek közötti együttműködés szabályait kötelesek betartani.

A közalkalmazottak kötelezettségeik vétkes megszegéséért fegyelmi felelősséggel tartoznak. Az intézménynél a felelősségre vonás részletes szabályait a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi törvény 56. és 78.§-ain alapuló Felelősségre vonás eljárásának szabályzata tartalmazza.

Szakmai munkakörök

A szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak feladataikat önállóan, kezdeményezően, a szervezeti egység munkaterve és egyéni munkatervük, munkaköri leírásuk, illetőleg a felettestől kapott útmutatások, továbbá a jogszabályok, rendeletek, szakmai és ügyviteli szabályok, belső intézményi szabályzatok megtartásával hajtják végre. Az eredményes munka érdekében tanulmányozniuk és ismerniük kell minden olyan jogszabályt, kormányhatározatot, szakmai előírást és egyéb, a feladat szempontjából lényeges hazai vagy EU-s rendelkezést, amely a színvonalas feladat ellátáshoz, a gyors ügyintézéshez, illetőleg a végrehajtás megszervezéséhez és ellenőrzéséhez szükséges.

Egyéb, nem szakmai alkalmazottak

A nem szakmai alkalmazottak a múzeumigazgatót vezetői feladatainak ellátásában segítik, a szakmai feladatok teljesítéséhez szükséges funkcionális területeken végeznek munkát a vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések, intézményi szabályzatok, vezetői utasítások betartásával, a munkaköri leírásokban meghatározott hatáskörrel és felelősséggel, a közvetlen vezetők utasításai szerint.

Működési szabályok, iratkezelés

A beérkező és kimenő ügyiratok iktatásának rendjét az iratkezelési szabályzat tartalmazza. Az intézmény címére érkező postai és egyéb küldeményeket a Kanizsai Dorottya Múzeum vezetője és az arra kijelölt személy veheti át, melyet az intézményegység vezetőnek, távollétében a gazdasági ügyintézőnek kell átadni. A Kanizsai Dorottya Múzeum részére érkező nem névre szóló küldeményeket az intézményegység vezető bontja fel. A személyesen benyújtott iratok átvételét kérésre igazoljuk. A sérült burkolatú vagy felbontott küldeményeket az adatkezelő megfelelően kezeli. A névre szóló iratot amennyiben hivatalos elintézést igényel, visszajuttatják az iratkezelőhöz. A beérkezett iratokat a megfelelő határidőn belül kell elintézni. Az érkezett vagy az intézményegységben keletkezett iratokat az érkezés illetve a kezelés időpontjában iktatni, nyilvántartásba kell venni. Az iktatókönyvet megnyitáskor hitelesíteni kell. Záradékolása év végén történik. Az iktatókönyvben a javítás határozott áthúzással történik úgy, hogy az alatta lévő szöveg olvasható legyen. A javítását tényét kézjeggyel és a javítás időpontjának feltüntetésével igazoljuk.

Nyitva tartás

A Kanizsai Dorottya Múzeum nyitva tartása a látogatók számára keddtől-szombatig: 10-16 óra között. Vasárnap és hétfő szünnap, de előzetes írásbeli megkeresés esetén, e napokon is, fogadja a látogatókat. Továbbá előzetes megbeszélés esetén a napi nyitvatartási időn kívül is látogatható. A hétfői nap csak látogatási szünet, más múzeumi tevékenység azonban zajlik.

Kutatási rend

Kutatónap a szerdai nap, de esetenként más napokon is lehetőség van a tudományos célú kutatásokra.

Munkarend

A közalkalmazottak munkarendjét a közalkalmazotti szabályzat határozza meg, illetve, az  esetenként ettől eltérő munkarendet, a múzeumigazgató a programokhoz igazodva állapítja meg. A közalkalmazottak tevékenységeiket, kötelezettségeiket munkaköri leírásuk alapján kötelesek végezni.

Belső ellenőrzés

A szakmai ellenőrzési jogkört a múzeumigazgató gyakorolja, ezen belül az igazgatói ellenőrzés kiterjed a műtárgyvédelem, a biztonsági, a baleseti- és tűzvédelem, valamint a munkafegyelem területére. A gazdálkodás belső ellenőrzését a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett belső ellenőrzés végzi a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján.

2. Mohácsi Jenő Város Könyvtár

A feladatunk annak biztosítása, hogy senki ne menjen el úgy a könyvtárból, hogy ne vigyen magával valamit a kezében, a fejében vagy a szívében - legyen az egy könyv, egy információ vagy egy kellemes érzés.”

/Stephanie Holman/

I. Általános rendelkezések

Az SZMSZ célja:
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezető és az alkalmazottak feladatait és jogköreit az intézmény működésében.

Az SZMSZ hatálya:
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, dolgozóira, az intézményben működő közösségekre és az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

Az intézmény megnevezése:
Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár
7700 Mohács, Kisfaludy u. 9.
A Mohácsi Jenő Könyvtár székhelye: 7700 Mohács, Eötvös u. 2.

Elérhetőségek:
Postacím: 7700 Mohács, Eötvös u. 2.
Telefon/fax: 06/69/311-347
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.mohacsikonyvtar.tk

Az intézmény alapítása:
Könyvtár alapítása: 1971-től áll az olvasók rendelkezésére, az egykori zsinagóga helyén. Nevét a város szülöttéről, Mohácsi Jenő (Klein Jenő) költőről, műfordítóról kapta.

Jelenleg érvényben levő Alapító Okirat száma: 121/2014. (X.3.) Kh. számú határozattal jóváhagyott

Hatályos: 2014. október 15.

Az intézmény fenntartó szerve:
Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)

Az intézményirányító szerve:
Mohács Város Önkormányzata Képviselő- testülete (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
Ágazati felügyeletét az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el.

Illetékességi területe, működési köre:
Mohács város közigazgatási területe.

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője (képviselője):
Az intézmény vezetője, Mohács Város Képviselő-testülete által határozott időre kinevezett személy. Az intézmény vezetőjét Mohács Város Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (2) és végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján bízza meg.

Az intézmény bélyegzője

Szabvány méretű, kör alakú, hivatali bélyegző.

Leírása: a bélyegző közepén Magyarország címere látható.

A bélyegző külső peremén lévő szöveg: Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár

7700 Mohács, Kisfaludy u. 9.

Adószám: 15802815-2-02

B:12077007-01381518-00100008

Tulajdonbélyegző (leltározott könyvtári dokumentumok esetében) tartalma: Mohácsi Városi Könyvtár; középen hely a leltári számnak

Az intézmény alaptevékenysége

Alaptevékenységi szakágazat és megnevezése: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása.

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme.

910123 Könyvtári szolgáltatások.

Az intézmény által ellátott közfeladat szakmai alaptevékenység besorolása kormányzati funkciók rendje szerint:

082042                       Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044                       könyvtári szolgáltatások

Az intézmény feladata a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, gondozása, rendelkezésre bocsátása, tájékoztatás a dokumentumokról és más könyvtárak állományának elérési módjáról, részt vesz a könyvtárközi kölcsönzésben. A nyomtatásban megjelent helyismereti dokumentumokat gyűjti, rendszerezi, feltárja, digitalizálja és honlapján – a szerzői jog figyelembevételével – teljes szöveggel elérhetővé teszi.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.

Az intézmény működését meghatározó jogszabályokban rögzített alapdokumentumok

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.
 • 64/1999. (IV. 28) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről.
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
 • A 6/2001. (I.17) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről.
 • Az 1/2000 (I.14) NKÖM. rendelet a kulturális szakemberek képzési rendszeréről és a képzés finanszírozásáról.
 • 45/2012. (IX.30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról
 • 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
 • 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
 • 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
 • 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

 

II. Az intézmény célja, feladata, működése

2.1. A könyvtár célja

A kulturális törvény szellemében a könyvtár átfogó célját küldetésnyilatkozatban fogalmazza meg a következők szerint:

„ A könyvtári dokumentumok könyvek, folyóiratok, hangzó anyagok stb. helyben használatával és kölcsönzésével mindenki számára hozzáférést biztosít az információ minden megjelenési formájához. Támogatja a tanulási tevékenységet az általános, a középiskola, a felsőoktatás és az önművelés területén. Hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet folytató rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe.”

2.2 A könyvtár alaptevékenységei és a szolgáltatások célja

 • Szolgáltatás: a gyűjtött és feltárt könyvtári dokumentumok rendelkezésre bocsátása, kölcsönzése elsősorban a helyi lakosság számára, másodsorban az egész magyar könyvtári rendszer számára. A helyismereti dokumentumok teljes szövegű elérésének biztosítása a világhálózaton minden Mohács iránt érdeklődő számára.
 • A helyi önkormányzat számára nyújtott szolgáltatás: az önkormányzat munkájának és tevékenységeinek támogatása összhangban a könyvtár feladataival, az információhoz való hozzájutás biztosításával.
 • Állomány: megfelelő dokumentum-ellátás megszervezése, dokumentumok gyűjtése a tartalomra és formára vonatkozó minden előítélet nélkül, fenntartva az egyensúlyt a dokumentumok helyi elérése és a távoli hozzáférés között. Feladat a gyűjtemény megőrzése, védelme, a fölöslegessé vált, elhasználódott dokumentumok folyamatos törlése.
 • Hozzáférés: a felhasználói hozzáférés biztosítása a könyvtáron kívüli források bevonásával, a világhálózat elérésével. A dokumentumokhoz való fizikai hozzáférés és nyitvatartási idő biztosítása, illetve a szolgáltatások kiterjesztése azok számára, akik képtelenek élni az általános lehetőségekkel (pl. mozgáskorlátozottak).
 • Tájékoztató szolgálat: naprakész és releváns dokumentumállomány minden témakörben, a tájékoztató munkatársak gyakorlatának fejlesztése, hogy az egyes szakterületekről tájékoztatni tudjanak, és képesek legyenek a nem helyben lévő, de igényelt dokumentumokhoz is hozzáférést biztosítani.
 • Olvasás és olvasási kultúra: gondosan válogatott állomány segítségével a gyermekek olvasásának támogatása, különféle események és alkalmak megszervezése, részvétel a felnőttek olvasási kultúrájának fejlesztésében. A kultúra fejlődésének támogatása rendezvények szervezésével és támogatásával, a legfrissebb irodalomhoz való hozzáférés biztosításával.
 • Könyvtárhasználat: a könyvtárlátogatók képessé tétele a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások használatára, megfelelően szervezett bemutatókkal, nyomtatott és audiovizuális dokumentumokkal, elektronikus katalógusokkal, a könyvtári szolgáltatások távoli elérésével (on-line katalógus, kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés)
 • Tanulás segítése: a tanulást, önművelést szolgáló környezet megteremtése, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A formális és informális oktatásban való részvétel lehetővé tétele.
 • Közhasznú információ: más szervezetekkel együttműködve Mohács és környékéről szóló és a közösségnek szánt információ gyűjtése, rendszerezése és elérhetővé tétele a könyvtár honlapján.
 • Segítőkészség: szolgálatkész könyvtári munkatársak által a használók igényei szerinti szolgálat és segítés.
 • Szakmai felkészültség: a kulturális szakemberek képzéséről szóló rendelet szellemében a szakmai képzés, továbbképzés lehetőségének biztosítása munkatársai számára. A könyvtárosok szakmai szervezetein keresztül bekapcsolódás a hazai és nemzetközi könyvtáros életbe (Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, KATALIST) Az intézmény alaptevékenységeinek kivonatát az alapító okirat is rögzíti.

2.3 A könyvtár értékrendszere

 • Szolgáltatás: a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása a használók, csoportok, illetve a könyvtárban dolgozók számára.
 • Minőség: a lehető legjobb minőség nyújtása a könyvtár minden tevékenységében.
 • Hatékonyság: arra való törekvés, hogy az erőforrások hatékony felhasználása révén biztosítva legyen a könyvtár átfogó céljainak teljesítése, optimális eredmények elérése.
 • Innováció: az új és kreatív módszerek folytonos keresése, kipróbálása és alkalmazása a szolgáltatások javítására, és az erőforrások felhasználására.
 • Tisztesség: korrekt, tisztességes bánásmód a munkatársakkal és a használókkal, mindenki megbecsülése, egyenlő bánásmód és egyenlő lehetőség biztosítása a könyvtár minden tevékenységében.
 • Részvétel: a munkatársak részvételének ösztönzése és támogatása a könyvtári programok és tevékenységek tervezésében, végrehajtásában, értékelésében és továbbfejlesztésében.
 • Továbbképzés: annak biztosítása, hogy a könyvtár megfelelő emberi erőforrásokkal rendelkezzen céljai végrehajtásához azáltal, hogy ösztönzi és támogatja a kreativitást, a kiemelkedő teljesítményt, a vezetői készségek fejlesztését, az egyéni kibontakozást, a munkával való elégedettséget, a szakmai fejlődési lehetőségeket.

2.4 A könyvtár gyűjtőköre

A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának és elfogadásának célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár Mohácsi Jenő Könyvtári Intézményegység gyűjteményszervezése történik.

A gyűjteményszervezés magába foglalja az állomány gyarapítását és tervszerű apasztását: a két, szervesen összetartozó tevékenység együttesen formálja, alakítja a Könyvtár állományát.

A gyűjteményszervezés, illetve az állományalakítás a különféle könyvtári szolgáltatások alapja, elveit a könyvtár által ellátandó feladatok és konkrét használói igények határozzák meg.

A könyvtár, állományának gyarapításakor figyelembe veszi a használók igényeit, foglalkozási, képzettségi, korosztályi és anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét. Ennek érdekében folyamatos összehasonlító állományelemzést végez. A könyvtári anyagok beszerzése az alaptevékenységek megvalósítását segíti.

A könyvtár gyűjti:

 • a magyarul megjelenő könyvtári dokumentumokat, válogatva,
 • a Magyarországon megjelenő könyvtári dokumentumokat, válogatva,
 • különös tekintettel a város helytörténeti vonatkozású kiadványaira.

Dokumentumtípus szerint gyűjt:

 • nyomtatott könyveket, folyóiratokat, hírlapokat és egyéb időszaki kiadványokat,
 • audio, audiovizuális, elektronikus dokumentumokat.
 • interneten elérhető helyismereti jelentőségű dokumentumok, linkek.

A könyvtári gyarapítás mélységét, intenzitását, tartalmi összetevőit a gyűjtőköri szabályzatban határozza meg.

2.5 A könyvtár állományának nyilvántartása

Az állomány nyilvántartása a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat figyelembevételével történik.

2.6 A könyvtári állomány feltáró eszközei

A könyvtár könyvállományának adatait TextLib könyvtári integrált rendszerben tárja fel és szolgáltatja. A feltárás nemzetközi szabványoknak megfelelő módját a TextLib adatbeviteli szabályzat tartalmazza. Katalógusát a nap 24 órájában on-line elérhetővé teszi a könyvtár honlapján.

2.7 Mozgókönyvtári ellátás

A Mohácsi Jenő Könyvtár a Csorba Győző Könyvtárral kötött, évente megújuló megállapodás alapján végzi a Mohácsi Ellátó Térség 27 településének könyvtári ellátását. A szerződést az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.8 Helytörténeti gyűjtemény

A helytörténeti gyűjtemény gyűjtőköre a Moháccsal és környékével kapcsolatos dokumentumokra terjed ki.

III. Az intézmény használatának szabályozása

A könyvtár nyilvános könyvtár, minden - a könyvtárhasználatból nem kizárt - érdeklődőnek a kulturális törvényben meghatározott feltételek szerint rendelkezésére áll. A térítéses szolgáltatások árszabását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az olvasók számára nyilvánosan kifüggesztett Könyvtárhasználati Szabályzatot a 3 sz. melléklet tartalmazza.

Alaptevékenységhez kapcsolódó térítésmentes szolgáltatások

Beiratkozás nélkül igénybe vehető a könyvtári folyóiratok és könyvek helyben használata és a tájékoztató szolgálat: általános tájékoztatás, a könyvtár profilját, állományát érintő szaktájékoztatás céljából.

3.1 A könyvtári dokumentumok helyben használata

A könyvtár valamennyi szolgáltató helyén biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák. A könyvtárhasználók minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat. A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás igénybevételétől eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni.

3.2 A könyvtári dokumentumok kölcsönzése

Dokumentumtípus

Könyvtári státusz

Kölcsönzési idő

Hosszabbítás

könyv

kölcsönzői állomány

3 hét

igen (5X)

 

kézi könyvtár

1 hét

igen (1X)

 

helyismereti

nem kölcsönözhető

 

folyóiratok

csak régebbi példányok

2 hét

igen (1X)

audiovizuális dokumentumok

Videó kazetta

1 hét

igen (1X)

 

DVD

1 hét

igen (1X)

 

Hagyományos hanglemez

3 hét

igen (1X)

 

Hangoskönyvek

3 hét

igen (1X)

 

CD

1 hét

igen (1X)


A felnőtt olvasónál maximum 15 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve (könyv, folyóirat, audiovizuális dokumentum). A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetőek. Olvasótermi és segédkönyvtári könyvek alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük csak különösen indokolt esetben engedélyezhető! A táblázatban "igen" jelzéssel ellátott dokumentumok kölcsönzési határideje akkor hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel.

3.3 A könyvtárhasználat általános szabályai

A közönségszolgálati terekben a helyhez illő, csendes, egymás munkáját tiszteletben tartó viselkedés az elvárt. A könyvtárban ápolatlanul, hiányos öltözékben tartózkodni nem illik. A könyvtárban a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás, ill. mobiltelefon használata a közönségszolgálati térben nem megengedett. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki a könyvtárnak bármilyen jogcímen tartozik. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, vagy nyugalmát tartósan zavarja. A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás a látogatás és a könyvtári tagság felfüggesztésével jár. A könyvtári szabályok megsértőitől a kölcsönzési, illetve a helyben használati jogot megvonhatja a könyvtár vezetője. A sértő magatartással szemben intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül.

Beiratkozás: A beiratkozás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. – ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik – jótállójának alább felsorolt adatait:

 • név (asszonyoknál leánykori név is),
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Mohácson ideiglenes lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet meg kell jelölni),

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ám ezek közlésére a beiratkozó nem köteles:

 • Foglalkozása és munkahelye.
 • Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében: tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését munkahelyként tünteti fel; háztartásbeliek (stb.) esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti.

A közvetlen kapcsolattartás érdekében a könyvtár rögzíti a mobilszámot és email címet is.

A kölcsönzés igénybevételéhez az olvasónak beiratkozási díjat kell fizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat 365 napon keresztül veheti igénybe.

A beiratkozáshoz használt dokumentumok:

 • Beiratkozási, regisztrálási adatok: A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár tasakos és gépi kölcsönzési rendszerében használt nyomtatványokon, ill. űrlapon rögzíti. A kötelezően felveendő adatok köre megegyezik a „Beiratkozásnál” leírtakkal. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel. A könyvtárlátogató kérésére - amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni - adatait törölni kell.
 • Törzslap, olvasói nyilatkozat: Az olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell az előző pontban felsorolt adatoknak és az olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.
 • Olvasójegy: az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a legutolsó beiratkozás (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele. Ezen kell rögzíteni a kölcsönzött dokumentum darabszámát. Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja. A dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása.
 • Jótállói nyilatkozat: a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló „Beiratkozás” pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) tényét

A beiratkozott könyvtárhasználóról rögzített adatok kezelése

Beiratkozáskor az olvasók adatai a számítógépes adatbázisba kerülnek, s azokat a könyvtár a 2011. évi CXII. törvény és az 1992. évi LXVI. törvény rendelkezésének megfelelően tárolja, kezeli és gondoskodik az adatvédelemről. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztika készítésére, ill. tudományos kutatás céljaira használhatóak fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős. Az olvasóról vezetett nyilvántartásokat - kérésére - ha az intézmény felé tartozása nincs, meg kell semmisíteni.

3.4 Könyvtári dokumentumok előjegyzése

Ha a könyvtárhasználó általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, személyesen kérheti annak elő- jegyzését, vagy a könyvtár on-line katalógusában ( www.mohacsikonyvtar.tk ) távolról. A könyv beérkezéséről a felhasználót a könyvtár – telefonon vagy e-mailben - értesíti. Az előjegyzés díjtalan. Az előjegyzett dokumentumot az intézmény az előjegyzést kérőnek 10 napon át fenntartja, csak helyben használatra adja át más felhasználónak.

3.5 Könyvtárközi kölcsönzés

Az intézménybe beiratkozottak részére:

A könyvtár gyűjteményéből hiányzó dokumentumokat az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a könyvtár, a könyvtári rendszerben működő könyvtárakból. Könyvtárközi kölcsönzés esetén a felmerülő postaköltséget a felhasználónak kell megfizetnie.

Más könyvtárak részére:

A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé teszi, könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, stb. munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helyismereti dokumentumok, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése a tájékoztató véleményezése alapján megtagadható. A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét. Indokolt esetben ez az idő csökkenthető, vagy növelhető. Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén e szolgáltatás díjtalan, másolatszolgáltatás esetén a vonatkozó fejezet alapján számított térítési díj kérhető.

3.6 Eljárás késedelem esetén

A kölcsönzési határidő lejárta után 4 hét „türelmi idő” áll az olvasók rendelkezésére, ami alatt a késedelmi díj kifizetése nélkül visszahozhatják a náluk lévő, lejárt határidejű könyveket. Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonon, e-mail-ben, vagy a könyvtár honlapján), szolgáltató helyenként és dokumentumonként a 4. számú mellékletben feltüntetett kötbért (késedelmi díjat) köteles a könyvtár számára befizetni. A kölcsönzési határidő lejárta után 3 alkalommal küld a könyvtár levélben felszólítást.  Az eredménytelen felszólítások után a tartozásokat peren kívüli eljárással hajtja be. Az adminisztratív költségeket az olvasó köteles megtéríteni. Elveszített vagy megrongálódott dokumentumot a kölcsönző köteles azonos gyűjteményi értékű példánnyal pótolni, vagy megfizetni a kártérítési és eljárási díjat.

3.7 Tájékoztatás

A kutatómunkát nem igénylő, szóbeli tájékoztatás minden könyvtárhasználó számára ingyenes a következők szerint:

 • könyvtári rendszerre, a könyvtári hálózatok és együttműködési körök, valamint más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;
 • az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;
 • a könyvtár állományáról az e célra épített katalógusok, az intézmény által megvásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisok, bibliográfiák, tájékoztatási segédletek segítségével;
 • az alaptevékenység keretében épített (számítógépes és egyéb) adattárakban elérhető információkról.
 • amennyiben a felhasználó a tájékoztatást írásban kéri, ill. ahhoz nem elsősorban a tájékoztatás célját szolgáló kiadványokat, információhordozókat is fel kell használni (pl. rejtett bibliográfiák, folyóiratok éves tartalommutatói, stb.)

Térítésmentes a könyvtárhasználatot bármilyen kérdésben érintő csoportos foglalkozások megtartása is.

3.8 A könyvtár technikai eszközeinek használata

A regisztrált olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges technikai eszközöket, valamint a könyvtár katalógusának lekérdezésére, a multimédiás alkalmazások és a helyben használható adatbázisok (MANDA, EU-adatbázis, jogi adatbázis, cégadatbázis) használatára rendelt számítógépeket. A technikai eszközök rendeltetésszerű használatáért a felhasználó felel.

Számítógépes szolgáltatások

A regisztrált könyvtárhasználók a számítógép teremben elhelyezett gépeket kedvezményes térítésdíj fejében használhatják. Beiratkozással nem rendelkező érdeklődőknek a számítógép használathoz napijegyet kell váltani. Az igénybevételt a nyilvánosan kifüggesztett Számítógép használati szabályzat rögzíti (5 sz. melléklet).

Alaptevékenységhez kapcsolódó, térítéshez kötött szolgáltatások

3.9 Másolatszolgáltatás

Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról - amennyiben ez szerzői jogokat nem sért - használói részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért térítési díjat kér a könyvtár. A másolat szolgáltatások igénybevételekor a használó tudomásul veszi, hogy kizárólag egyéni felhasználás céljából, a szerzői jogi szabályok figyelembe vételével lehet adott dokumentum részleteiről/cikkről másolni vagy másolatot kérni.

3.10 Számítógépes szolgáltatások

A számítógép- és internethasználat a nyitva tartási időn belül folyamatosan elérhető. A számítógépeken használhatók a könyvtár katalógusai, adatbázisai, elektronikus segédletei. A szolgáltatások eMagyarország Ponttal egészülnek ki, a világhálón elérhető alkalmazások használatát eTanácsadó segíti (Ügyfélkapu, Adóbevallás, Pályázatok, Banki alkalmazások, Jogi- és céginformáció elérés, Internetes vásárlás, stb.)

A könyvtári adatbázisok részeit vagy egészét a felhasználó nem reprodukálhatja, terjesztheti, jelenítheti meg, nem módosíthatja, nem ruházhatja át, és nem hozhat belőle létre elektronikus vagy nyomtatott gyűjteményt. Az adatbázis bármely dokumentumának kinyomtatott formában történő másolása, terjesztése, letöltése, tárolása kizárólag belső és magáncélokra történhet, nem szolgálhatja jövedelemszerzés célját.

A fentiekben nem említett egyéb számítógépes szolgáltatások körének térítési díjait a 5 sz. melléklet tartalmazza:

 • nyomtatás,
 • digitális másolatkészítés
 • szkennelés

A könyvtár a gépeken tárolt saját anyagokért nem vállal felelősséget. Gyűlöletet, agressziót sugárzó képek, kiadványok, és erotikus jellegű, ill. mások ízlését sértő tartalmak nézegetése, feltöltése, program letöltése, installálása tilos. A számítógépre telepített programokat tilos módosítani vagy törölni.

A könyvtárhasználóknak lehetősége van saját laptop, digitális fényképezőgép és adathordozó használatára.

3.11 Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Egyéb, a könyvtári munkától nem idegen, nem vállalkozás jellegű, de a meglévő kapacitást hasznosító tevékenységek végzése. Egyesületek, szakkörök, civil szervezetek munkájának segítése, rendezvényeikre felkérés alapján helyszín biztosítása. Továbbképzések, rendezvények számára helyiség biztosítása helyiségbérleti díj ellenében. A kiegészítő szolgáltatások nyújtása az intézmény térítési díj szabályzata, illetve egyedi megállapodás alapján történik. Egyedi megállapodás kötésére a könyvtár vezetője jogosult.

3.12 Az intézmény helyiségeinek használati rendje

A Könyvtár valamennyi dolgozója felel a közösségi tulajdon védelméért, állagának, rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a takarékos működésért, a tűz- és baleset-megelőzési, munkavédelmi rendszabályok betartásáért. A vezető engedélyével külső személyek / szervezetek is igénybe vehetik a könyvtár egyes helyiségeit. Könyvtári berendezéseket, felszereléseket, eszközöket, csak vezetői engedéllyel, átvételi elismervény ellenében szabad elvinni, kölcsön vagy bérbe adni.

3.13. Reklám elhelyezése

Az intézményben reklámot hirdetést kizárólag az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján lehet elhelyezni. Ezek tartama nem lehet ellentétes az intézmény megfogalmazott céljaival. Bármilyen megkülönböztetésre alkalmat adó reklám és szóróanyag elhelyezése tilos.

IV. Az intézmény szervezeti felépítése

4.1 Szervezeti struktúra

A tevékenységi körök bonyolultságának fokozódása, a gazdaságossági elvárások megkövetelik az alapvető munkamegosztás tagolását. Mátrixszervezeti struktúrában valósul meg a sokrétű kulturális feladat ellátása, a szolgáltatások, a vezetői-, szakmai- és technikai feladatok megoldása, a kommunikáció rendje és formája. A szervezeti struktúrát a 6. sz. melléklet ábrázolja.

4.2 Munkaterületek, feladatok, felelősség és hatáskörök

Általános munkaköri kötelezettségek

A könyvtár minden dolgozója köteles:

 • a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni a könyvtárhasználók megelégedésére,
 • a hivatali titkot megtartani,
 • munkahelyén munkakezdéskor pontosan megjelenni, munkaidejében a munkakörével kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • az intézmény tűzvédelmi, munkavédelmi, polgári védelmi, vagyonvédelmi és egyéb belső szabályzatait betartani, azoknak megfelelően eljárni,
 • mellékfoglalkozást, vagy másodállást, továbbá a személyi és családi állapotában bekövetkezett változásokat az igazgatónak bejelenteni,

A dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről a KJT vonatkozó szabályai rendelkeznek. Az intézményt, annak tevékenységét érintő bármely ügyben tájékoztatásra, nyilatkozatra az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy jogosult.

4.3 Az intézményegység vezetője

Az intézmény élén az intézményegység vezetője áll. Az intézményt képviseli. Jogállását a vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. A vezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, másra át nem ruházható feladatokat.

a) Az intézményegység vezető kizárólagos jogkörébe tartozik:

 • Az intézmény dolgozói feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása.

b) Az intézményegység vezető felelős:

 • az intézmény rendeltetésszerű működéséért,
 • a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért, a munkáltatói jogok jogszerű gyakorlásáért,
 • az intézmény alapfeladatai ellátásának folyamatos viteléért, működtetéséért,
 • a rábízott önkormányzati vagyon jó gazda gondosságával való működtetéséért,
 • az elfogadott költségvetés végrehajtásáért, az intézmény törvényes gazdálkodásáért, a gazdasági és szakmai munka belső ellenőrzéséért,
 • A fenntartó által kért jelentések elkészítéséért.
 • Az könyvtári állomány ellenőrzéséért.

c) Az intézményegység vezető alapvető feladata:

 • Az intézmény munkájának irányítása, az egyes részterületek, tevékenységek összehangolása.
 • Fő feladata annak a kulturális tevékenységnek a koordinálása, amelynek révén a város és vonzáskörzetének lakossága hozzájuthat az általuk igényelt információkhoz és szolgáltatásokhoz.
 • Munkájában munkatársaira támaszkodik.
 • Képviseli a könyvtárügyet, az intézményt a hatóságok és intézmények, állami és társadalmi szervek felé.
 • A nyilvános könyvtárak és más társintézmények között együttműködések kialakításának kezdeményezője, gyakorlati kivitelezője.
 • Meghatározott időnként átfogóan elemzi és összegzi az intézmény személyi állományának, az alkalmazott könyvtárosoknak a tevékenységét.
 • Vezeti az intézmény személyi nyilvántartásait, gondoskodik azok folyamatos kiegészítéséről.
 • Elkészíti a dolgozók munkaköri leírásait.
 • Felelős az intézmény gyűjteményszervezéséért.
 • Döntési joggal bír, az intézmény költségvetését terhelő megrendelések, beruházások terén.
 • Gondoskodik az intézmény megfelelő menedzseléséről a humánerőforrás, a minőségbiztosítás és a projektek terén.
 • Folyamatosan értékeli munkatársai szakmai tevékenységét.
 • Ellenőrzi a könyvtár munkarendjének végrehajtását, a munkafegyelem, a munkaidők megtartását.

Az intézményegység vezetőjének helyettesítése

Az intézményegység vezetőt akadályoztatása esetén teljes felelősséggel a könyvtár szakalkalmazottja helyettesíti. Az intézményegység vezetőjének tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására a Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár főigazgatója utasításban ad felhatalmazást és a helyettesítést a következők szerint végzi:

 • A vezető kérése szerinti időpontban és gyakorisággal köteles kapcsolatot tartani a vezetővel telefonon, vagy Interneten.
 • A vezető távolléte esetén, annak írásos megbízása alapján ellátja az intézmény folyamatos működéséhez szükséges vezetői teendőket.
 • Megbízás alapján képviselik az intézményt külső szervek előtt.
 • A vezető kizárólagos jogkörébe utalt feladatokat a vezető külön engedélyével láthatja el. Kötelezettség-vállalásra a vezető írásos engedélyével jogosult. Engedélyt a vezető faxon, vagy Interneten is adhat.
 • Intézkedéseiről utólagosan köteles a vezetőnek beszámolni.

A vezető helyettesítése alatt a helyettes saját munkaköre ellátása alól nem kap felmentést. Az intézmény érdekeinek megfelelően a vezető utasítása szerint a vezető helyettesítése más dolgozóra is átruházható.

4.4 Olvasószolgálati munkaterület

A könyvtári munka frekventált területe az olvasószolgálati tevékenység, a könyvtár és a könyvtárhasználó elsődleges találkozási pontja. Feladata a könyvtárhasználók közvetlen fogadása, magas szintű szolgáltatásokkal való ellátása.

Az olvasószolgálat feladata:

 • A könyvtár használói számára alapvető útbaigazítást nyújt a könyvtári állományról, az állományrészekről, a szolgáltatásokról, a használat és a kölcsönzés szabályairól.
 • A kölcsönözhető könyvtári dokumentumokat kikölcsönzi, visszaveszi, hosszabbítja.
 • Intézi a beiratkozások, olvasói nyilvántartások, felszólítások, késedelmek kezelését.
 • Folyamatosan gyűjti a napi statisztikai adatokat.
 • Internet használattal kapcsolatos adminisztrációt és útbaigazítást végez. Rendelkezésre bocsátja a számítógépet a beiratkozott olvasóknak, „visszavételnél” ellenőrzi azok hiánytalanságát.
 • Végzi az eMagyarország Ponttal kapcsolatos adminisztrációt.
 • eTanácsadó szolgálatot végez.
 • Részt vesz a könyvtárközi kölcsönzés ügyintézésében.
 • Kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzést vesz fel.
 • Az általános, vagy szaktájékoztatást igénylő beiratkozott olvasókat a tájékoztató könyvtároshoz irányítja, vagy a kéréseiket továbbítja.
 • Segíti a gyermekolvasók nagykönyvtárba való beilleszkedését.
 • Segíti az informálódást, a dokumentumokhoz való hozzájutást.
 • A könyvtár használói számára a kért hagyományos dokumentumokat előkeresi.
 • A beiratkozott olvasók számára, helyben használatra biztosítja a „nem szabad polcos” hangzó, audiovizuális, elektronikus és egyéb dokumentumokhoz való hozzáférést.
 • Figyelemmel kíséri a használói igényeket, és részt vesz az olvasói igényfelmérések tartalmi kidolgozásában és adatgyűjtésében.
 • Helyismereti területen részt vesz a folyóiratok és internetes források figyelésben.
 • Másolatszolgáltatást folytat.
 • Ügyel a könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályok betartására.
 • Ügyel a könyvtár belső rendjére, megtartja a könyvtár belső utasításait.
 • Részt vesz a hírlap- és folyóirat-állomány gyarapításában, feltárásában, kezelésében.
 • Javaslattal él az állomány-gyarapítás terén.
 • Részt vesz rendezvények szervezésében.
 • Gondoskodik az állomány védelméről.
 • Sajtófigyelést végez.

Az olvasószolgálat felelős:

 • A használók eligazításáért, alapvető útbaigazításért.
 • Az olvasói adatok, kölcsönzések nyilvántartásáért.
 • A napi statisztikai adatok gyűjtéséért és rögzítéséért.
 • A könyvtári dokumentumok elhelyezésének rendjéért a kölcsönzői terekben és a raktárakban.
 • A hírlap- és folyóirat-állomány nyilvántartásáért, kezeléséért.
 • A nyugtaadásért, a pénztárkönyv, és a bevételek elszámolásáért.
 • A sajtóban, interneten megjelent helyismereti cikkek összegyűjtéséért.

Olvasószolgálati feladatokat könyvtáros láthat el. Az olvasószolgálat vezetője a tájékoztató könyvtáros.

4.5 Tájékoztatási munkaterület

A könyvtár hatékony tájékoztatási szolgáltatásokat működtet, dokumentumainak kölcsönzésével, részben más könyvtárak szolgáltatásainak közvetítésével.

A tájékoztatás hatásköre: A tájékoztatás, a gyűjteményszervezés és a szolgáltatások irányítása, tervezése, ellenőrzése.

A tájékoztatás feladata:

 • A könyvtár használói számára tájékoztatást nyújt a könyvtári rendszerről, a könyvtári rendszerben működő könyvtárak szolgáltatásairól.
 • A kért hagyományos és elektronikus információkat megkeresi.
 • A könyvtárközi kölcsönzést intézi, a kért dokumentumokat felkutatja, igényli és gondoskodik annak visszajuttatásáról.
 • Ellenőrzi a napi statisztikai adatok rendelkezésre állását.
 • Alapvető számítógép- és Internet használati ismereteket közvetít.
 • Az általános, vagy szaktájékoztatást igénylő beiratkozott olvasóknak tájékoztatást nyújt.
 • Igény szerint témakutatást végez, vagy továbbítja azokat nagyobb könyvtárak felé.
 • Igény szerint irodalomjegyzéket, bibliográfiát készít.
 • Közreműködik a gyermekolvasók nagykönyvtárba való beilleszkedésénél.
 • Figyelemmel kíséri az egyes szakterületek iránti használati igényeket, olvasói igényfelméréseket végez.
 • Tájékoztató kiadványokat szerkeszt a könyvtárhasználók számára.
 • Könyvismertetéseket készít a könyvtár honlapjára.
 • Bemutatókat szervez a könyvtárhasználat elsajátítására.
 • Tájékoztató anyagokat készít elő a média számára.
 • Helyismereti irodalomfigyelést végez, helyismereti adatbázist épít a TextLib rendszerben.
 • Intézi a vitás kölcsönzések, felszólítások, késedelmek kezelését, szükség esetén továbbítja azokat a vezetőhöz.
 • Közreműködik a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak kialakításában.
 • Felügyeli a hírlap- és folyóirat-állomány gyarapítását, feltárását, kezelését.
 • Vezeti a nagykönyvtár állomány-gyarapítását, javaslatot tesz a könyvtári állomány tételes gyarapítására és apasztására.
 • A köttetés adminisztrációját intézi.
 • Rendezvényeket szervez.
 • Gondoskodik az állomány védelméről.

A tájékoztatás felelős:

 • A beiratkozott olvasók tájékoztatásáért.
 • Az alapvető tájékoztató segédletek, eszközök naprakészségéért, folyamatos fejlesztéséért, a tájékoztató anyagok megjelentetéséért.
 • Az olvasószolgálat vezetéséért, irányításáért.
 • A helyismereti információk feltárásáért újságokból, internetes forrásokból.
 • Könyvajánlások készítéséért a könyvtár honlapján.
 • A könyvtárhasználókkal való kapcsolattartásért.
 • A könyvtári honlap naprakészségéért.
 • A vagyonvédelemért.

4.6 Gyerekkönyvtári részleg

A gyerekkönyvtári részleg átfogó célja a 14 éven aluli olvasók könyvtári ellátása, tájékoztatása, az információszerzés készségének átadása, a gyerekkönyvtári gyűjtemény szervezése. A gyerekkönyvtári feladatokat könyvtáros látja el.

A gyerekkönyvtári részleg hatásköre: A gyerekkönyvtári tájékoztatás, gyűjteményszervezés és a szolgáltatások irányítása, tervezése.

A gyerekkönyvtári részleg feladata:

 • A könyv, az olvasás megszerettetése a 14 év alatti gyerekekkel, személyre szóló kapcsolatok kialakítása, építése révén.
 • A gyerekek könyvtár iránti bizalmának növelése.
 • Alapvető könyvtárhasználati készségek és jártasságok kialakítása, megtanítása szermélyes és csoportos foglalkozások segítségével.
 • Könyv és könyvtárhasználati foglalkozások, rendezvények rendszeres tartása az óvodákkal és az iskolákkal összehangolt munkakapcsolat révén, csoportonként legalább kéthavonta.
 • Az irodalom megszerettetésére vetélkedők, előadások, könyvtári foglalkozások szervezése.
 • A 12-14 éves olvasó gyerekek bevezetése a nagykönyvtárba, mint a könyvtár egészébe, a nagykönyvtár szolgáltatásaink és dolgozóinak megismertetése, a gyerekek nagykönyvtárba való beilleszkedésének támogatása.
 • A gyerekek számára alapvető útbaigazítást nyújt a gyerekkönyvtári állományról, az állományrészekről, a szolgáltatásokról, a használat és a kölcsönzés szabályairól.
 • A kölcsönözhető könyvtári dokumentumokat kikölcsönzi, visszaveszi, hosszabbítja.
 • Intézi a gyerekkönyvtári beiratkozások, olvasói nyilvántartások, felszólítások, késedelmek kezelését.
 • A kért hagyományos és elektronikus információkat megkeresi.
 • Folyamatosan gyűjti a napi statisztikai adatokat.
 • Internet használattal kapcsolatos adminisztrációt és útbaigazítást végez. Rendelkezésre bocsátja a számítógépet a beiratkozott olvasóknak, „visszavételnél” ellenőrzi azok hiánytalanságát.
 • Figyelemmel kíséri a használói igényeket, és részt vesz az olvasói igényfelmérések tartalmi kidolgozásában és adatgyűjtésében.
 • Ügyel a könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályok betartására.
 • Ügyel a könyvtár belső rendjére, megtartja a könyvtár belső utasításait.
 • Részt vesz rendezvények szervezésében.
 • Gondoskodik az állomány védelméről.
 • Alapvető számítógép- és Internet használati ismereteket közvetít.
 • Tájékoztató anyagokat készít a média számára.
 • Közreműködik a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak kialakításában.
 • Fejleszti és karbantartja a könyvtár honlapján a gyermekeknek szóló oldalakat.

A gyerekkönyvtári részleg felelős:

 • A gyerekek eligazításáért, alapvető útbaigazításért.
 • A 14 év alatti gyerek olvasói adatok, kölcsönzések nyilvántartásáért.
 • A napi statisztikai adatok gyűjtéséért és rögzítéséért.
 • A könyvtári dokumentumok elhelyezésének rendjéért a kölcsönzői terekben és a raktárakban.
 • Az alapvető tájékoztató segédletek, eszközök naprakészségéért, folyamatos fejlesztéséért, a tájékoztató anyagok megjelentetéséért.
 • A 14 éves olvasók nagykönyvtárba való beilleszkedéséért.
 • A nyugtaadásért, a pénztárkönyv, és a bevételek elszámolásáért.

4.7 Gyűjteményszervezési munkaterület

A gyűjteményszervezés átfogó célja a városi könyvtár dokumentumainak pontos és naprakész nyilvántartása, a dokumentumok rendelkezésre bocsátásának előkészítése. A könyvtár a dokumentumok bibliográfiai és példány adatait TextLib integrált könyvtári rendszerben tárolja és szolgáltatja.

A gyűjteményszervezés munkafolyamatainak csoportjai:

 • az érkeztetés,
 • a beleltározás,
 • a feldolgozás,
 • a honosítás,
 • az apasztás (selejtezés),
 • törlési jegyzék készítés.

A gyűjteményszervezés feladata:

Érkeztetés, beleltározás:

 • Gondoskodik a megrendelt dokumentumok érkeztetéséről, megteszi a szükséges reklamációkat.
 • Egyedi azonosítóval látja el a dokumentumokat.
 • Egyedi és csoportos nyilvántartásba veszi az érkeztetett dokumentumokat.
 • Szigorú rendben tartja nyilván a vásárolt dokumentumok számláit.
 • Gondoskodik az érdekeltségnövelő támogatás terhére történő gyarapítás szigorú nyilvántartásáról.

Feldolgozás, honosítás, apasztás:

 • Gondoskodik a beleltározott dokumentumok TextLib rendszerben való feldolgozásáról és honosításáról, a szabványok és házi szabályzat figyelembevételével.
 • Elvégzi az állományból történő törlés végrehajtását a TextLib rendszerben.
 • Selejtezési jegyzéket készít a törölt dokumentumokról.

A gyűjteményszervezés felelőssége:

 • A könyvtári gyűjtemény pontos nyilvántartása a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

4.8 Informatikai munkaterület

Az informatikai munkaterület alapvető célja az Európai Unió elvárásainak megfelelő szintű információs szolgáltatások bevezetése és fenntartása, az információhoz jutás esélyegyenlősé- gének biztosítása a könyvtár, mint tudástársadalom alapintézménye információ-technikai fejlesztése.

Informatikai feladatok:

 • A könyvtár minden részlegében fenntartja és fejleszti a számítástechnikai feltételeket, közreműködik a számítástechnikai szolgáltatások kialakításában, adaptálásában, működtetésében.
 • Részt vesz a könyvtárosok felkészítésében a számítógéppel végzett feladatok ellátása érdekében.
 • Ellenőrzi az Internet használati szabályzatának betartását.
 • Törli a számítógépekben esetlegesen tárolt illegális programokat. Ellenőrzi a számítógépek vírusmentességét.
 • Folyamatosan karbantartja és bővíti a könyvtár honlapját.
 • Gondoskodik a TextLib könyvtári adatbázis fejlesztéséről, karbantartásáról, mentéséről, védelméről.
 • Megakadályozza az adatvesztést.
 • Kapcsolatot tart a TextLib fejlesztőivel, a TextLib Egyesület tagjaival.
 • Figyeli a TextLib fejlesztések eredményeit, az egyesület és a fejlesztők felé jelzi az esetleges hibákat.
 • Elvégzi a TextLib integrált könyvtári rendszer frissítéseit.
 • Javítja, vagy jelzi a számítógépek hibáit, javaslatot tesz a hibás alkatrész javítására, pótlására.
 • Felügyeli a hálózat működését.
 • Telepíti és nyilvántartja a számítógépes rendszereket, programokat, eszközöket.
 • Ügyel az internet végpont zavartalan működésére.

Az informatikai terület felelőssége:

 • a könyvtár informatikai rendszerének biztonságos működtetése,
 • az adatbázis folyamatos mentése,
 • a könyvtári honlap zavartalan működtetése.

4.9 Pénzügyi, gazdálkodási feladatok

Az intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Mohácsi Polgármesteri Hivatal. A hivatal és a Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár közti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét a következő dokumentumok rögzítik:

 • Mohácsi Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje.
 • Mohácsi Polgármesteri Hivatal számviteli politikája.
 • Mohácsi Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzata.
 • Mohácsi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási szabályzata
 • Mohácsi Polgármesteri Hivatal leltározási és leltárkészítési szabályzata.
 • Mohácsi Polgármesteri Hivatal értékelési szabályzata.
 • Mohácsi Polgármesteri Hivatal önköltség-számítási szabályzata
 • Mohácsi Polgármesteri Hivatal selejtezési szabályzata

A könyvtárban dolgozó olvasószolgálatos könyvtáros ellátja a Mohácsi Jenő Könyvtár pénztárosi feladatait. Munkáját a Városi Könyvtár vezetője utasítása alapján végzi. A pénztáros nem rendelkezhet a pénztárban tárolt idegen pénzek és értékek felett.

Az olvasószolgálatos könyvtáros és a gazdasági ügyintéző együttműködve:

 • ellátja a pénztárszabályzatban foglaltakat, a készpénzkezeléssel kapcsolatos pénztári feladatokat, a kifizetést csak utalványozás után teljesíti,
 • pénztári pénzbevételt vagy pénzkifizetést csak szabályosan kiállított pénztári okmány alapján teljesíthet,
 • minden pénztári befizetést és kifizetést - felmerülési sorrendjük szerint - a pénztárjelentésbe felvezeti,
 • munkájához tartozik mindennemű pénzkezelés, feladata a pénzek (pl. tanfolyami díj, bérleti díj) elszámolása,
 • a pénzkezelésben a szabályzatot és a pénzügyi felügyeleti hatóság előírásait szigorúan köteles betartani,
 • feladata a pénztári bizonylatok kiállítása, kifizetése,
 • köteles minden esetben ellenőrizni a bizonylat szabályszerűségét, a bizonylat alaki és tartalmi kellékeit,
 • a házipénztárt teljes anyagi felelősséggel kezeli
 • figyelemmel kíséri a szigorú számadású nyomtatványok készletének alakulását, gondoskodik beszerzéséről és nyilvántartásáról,
 • részt vesz a kötelezően előírt leltározásban,
 • esetenként kifizeti a rendezvényen fellépők tiszteletdíját, az adóelszámoláshoz szükséges nyilatkoztatásokat elvégzi,
 • munkája során a tudomására jutott információkkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettséggel tartozik!

A pénztáros betegsége vagy egyéb ok miatti távolléte, a helyettesítés szükségessé válása esetén pénztárzárlatot kell készíteni és gondoskodni kell a szabályszerű átadás-átvételről.

4.10 Helytörténeti gyűjteményi feladatok

A gyűjtemény célja a hagyományok ápolása és megőrzése érdekében a város és vidéke múltjával összefüggő írásos anyagok gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, közkinccsé tétele. Működési területe a kistérségre, gyűjtőköre a helytörténeti feladatokra terjed ki.

Feladatai:

 • Segíti a helytörténeti gyűjtő és kutatómunkát.
 • Néprajzi, történeti anyagokat gyűjt.
 • Betartja a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat, tűz esetén azonnali intézkedéseket tesz (jelzés, tűzoltás, kárelhárítás).
 • Ismereteivel segíti a tudományos kutatómunkát, helytörténeti kutatást.

A gyűjtemény kezelője köteles:

 • a gyűjteményt érintő minden változást és igényt (gyarapodás, kölcsönzés, dokumentum használat) a vezetővel egyeztetni,
 • az ellátmánnyal, beszerzésekkel kapcsolatos minden igényt a vezetőnek előre jelezni,

A gyűjtemény kezelője felelős:

 • a gyűjtemény kezelésével járó szakmai feladatokért,
 • a gyűjtemény állapotáért és a szerzeményezésért,

Az épületben a gyűjtemény állapotmegőrzése érdekében nem végezhető olyan tevékenység, amely veszélyezteti a tárgyak állapotát. A gyűjtemény kezelőjének ismernie kell a munkaköréhez tartozó hatályos jogszabályokat, belső utasításokat, amelyek alapján a munkáját végzi. Teendőihez tartoznak ezen felül mindazok a feladatok, amelyeket a hatályos jogszabályok munkaköréhez előírnak, valamint amelyekre a vezetőtől szóban vagy írásban utasítást kap. Helyettesítés: távollétében a vezető dönt a helyettesítés rendjéről. Hivatalos nyilatkozatot csak a vezető engedélyével tehet.

4.11 Kisegítő tevékenység

Feladata az intézmény részlegeinek (gyermek, felnőtt, raktárak, mellékhelyiségek, Helytörté- neti Gyűjtemény) rendszeres takarítása, a könyvtári dokumentumok folyamatos állagmegóvása. Rendben tartja az intézmény környékét, járdákat. Alkalmanként ellátja a könyvtári rendezvényekkel kapcsolatos technikai feladatokat. Felelős a vagyon- és munkavédelmi előírások betartásáért.

Mindennapos feladatai:

 • A könyvtár porszívózása, feltörlése.
 • Szőnyegek, asztalok, fotelok, székek portalanítása.
 • Szemétgyűjtő kosarak ürítése, virágok ápolása, öntözése.
 • A mellékhelyiségek tisztán tartása, fertőtlenítése.
 • A könyvállomány és polcok folyamatos portalanítása.

Heti feladatok:

 • A raktárhelyiségek és a Helytörténeti Gyűjtemény takarítása, portalanítása, felmosása.
 • Gondoskodás a szeméttároló kuka heti rendszeres ürítéséről.
 • Járda seprése.
 • Törölközők cseréje.

Havi feladatok:

 • Iratszekrények, asztalok, radiátorok, egyéb berendezések portalanítása.
 • Pókhálózás.

Féléves feladatok:

 • Nyílászárók tisztítása, függönymosás.
 • Szőnyegek tisztítása, portalanítása.

4.12 A képzés és továbbképzés szabályai

A könyvtár vezetése köteles hétévente továbbképzési tervet készíteni, azt a fenntartó elé terjeszteni. A könyvtár vezetése köteles minden évben az adott naptári és a következő évre vonatkozó beiskolázási tervet készíteni. A képzési terv elkészítése a Mohácsi Jenő Könyvtár vezetőjének feladata. Hétévente a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően a könyvtári szakalkalmazott köteles valamilyen képzési formában részt venni. A szakalkalmazott joga, hogy az intézmény érdekeit szem előtt tartva javaslatot tegyen, milyen képzési formában és mikor, milyen időtartamban kíván részt venni. A hét éves képzési terv elkészítésekor tekintetbe kell venni az arányos elosztást, illetve a helyettesítési lehetőségeket. A könyvtári dolgozónak jogában áll a képzési terv módosítására javaslatot tenni. Ezt a javaslatot köteles írásban, indoklással együtt, legkésőbb minden év január 15-ig a könyvtár vezetőjének benyújtani. A könyvtár vezető köteles a kérelmet kivizsgálni és a kérés jogosságát elbírálni. A módosított képzési tervet minden év február 1-ig a könyvtár vezetője a fenntartó elé beterjeszti. A beiskolázási terv elkészítésekor a képzésben résztvevő szakalkalmazott és a könyvtár vezetője megegyezik a képzési költségek megoszlásáról, amit Tanulmányi szerződésben rögzítenek. Felmerülő vita esetén a felek kikérik a közalkalmazotti tanács (képviselő) véleményét. Amennyiben a dolgozó önhibájából nem vesz részt a törvény által megszabott hétéves ciklusban semmilyen képzési formában, úgy az felmondási oknak tekintendő. Amennyiben önhibájából nem teljesíti a megkezdett képzési kötelezettségét, úgy köteles az intézmény részére a felmerült költségeket megtéríteni. Amennyiben önhibáján kívüli okból nem tudta a megkezdett képzést befejezni az adott ciklusban, a könyvtár vezetőjének joga azt a következő hétéves ciklusra engedélyezni.

4.13 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők

Rendkívüli esemény esetén a vezető jogosult és köteles intézkedni. Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni. A vezető, vagy akadályoztatása esetén az intézkedésre jogosult haladéktalanul értesíti az illetékes állami szervet (rendőrség, katasztrófavédelem stb.) és a fenntartót, illetve az intézkedésről feljegyzést készít.