„Ma már nem cseng újszerűen a >megőrző könyvtár helyett szolgáltató könyvtárról< beszélni.” 

/Vidra Szabó Ferenc/

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár Stratégiai terve

Tartalomjegyzék

1. Helyzetkép

2. A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár stratégiai tervezését és fejlesztését meghatározó alapelvek

II/1. PEST analízis

II/2. SWOT analízis

     Jövőkép

     Küldetésnyilatkozat

   1.   Helyzetkép

A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár nyilvános közkönyvtár. Szolgáltatásait bármely magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti, s mint ilyen, része az országos közművelődési rendszernek.

A könyvtárak az évezredek folyamán sokat változtak, átéltek és túléltek számos megújulást. Napjainkra a könyvtárba betérők igénye hatalmas mértékben változtatta meg a könyvtári szolgáltatások körét. Ma már nem cseng újszerűen a „megőrző könyvtár helyett szolgáltató könyvtárról” beszélni. A könyvtár programjának, feladatellátásának középpontjában az intézményhasználó, a város lakossága áll. A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár meghatározó intézménye a város kulturális életének. Közösségépítő – és formáló szerepe ismert és elismert a helyi lakosság és az önkormányzat körében. Együttműködése a város kulturális, oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel sokoldalú, eredményes és kedvező megítélésű. Az élethosszig tartó tanulás központi helye lett a könyvtár. Az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Könyvtárhasználati Szabályzat átdolgozásra került.

Az intézmény tárgyi környezete:

Az 1971-ben átadott épületben az elmúlt években több felújítás is történt. Az olvasói igények figyelembe vételével alakítottak ki számítástechnikai termet, mesekuckót.

A könyvtári állomány:

Az állomány, mintegy 100.000 könyvtári egységet tesz ki. A nemzetközi (IFLA) irányelvek alapján ez a dokumentum mennyiség a település lakossági arányaihoz képest jónak mondható. Az állomány összetételét tekintve változatos, jól válogatott igényes.

A könyvtár szolgáltatásai:

Kölcsönzés: Az állomány nagy része kölcsönözhető. Az integrált könyvtári rendszer (Textlib) nagyban segítette az olvasók gyors kiszolgálását, az állomány naprakész állapotát. Már a honlapon keresztül is lehet pl. előjegyeztetni, hosszabbítani, az elektronikus katalógusban kutatni. Ez fontos tényező, nagy előrelépés, hiszen az információs társadalom alapvető szolgáltatása az online ügyintézés. A könyvtár része az ODR rendszernek, ami az egész országra kiterjedő gyors és hatékony könyvtárközi kölcsönzési rendszert jelent.

A könyvtár része a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) rendszernek, működik EU –pont, illetve eMagyarország pont is.

Könyvtári Szolgáltató Rendszer: 39/2013.(V.31.) EMMI rendelet 8§-a Városi Könyvtárak bevonása a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) szolgáltatások megszervezésébe. 2013. május 1-től a Mohácsi Jenő Könyvtár megállapodást kötött a Csorba Győző Könyvtárral, mely szerint közreműködik a BKSZR szolgáltatások megszervezésében, rögzített feladatok ellátásában. (Baranya megye Könyvtári Szolgáltatások Rendszere)

A Mohácsi Ellátó Térséghez jelenleg 27 település tartozik (Bár, Bezedek, Dunaszekcső, Geresdlak, Görcsönydoboka, Himesháza, Homorúd, Ivándárda, Kisnyárád, Kölked, Lippó, Liptód, Majs, Maráza, Máriakéménd, Nagynyárád, Palotabozsok, Sárok, Sátorhely, Somberek, Szajk, Szebény, Székelyszabar, Szűr, Töttös, Udvar, Véménd).

Információs technológiai szolgáltatások:

Jelenleg a TIOP 1-2-3.-09/1-2009-0031 azonosító pályázatnak köszönhetően úgy az olvasói, mint a dolgozói számítógépek színvonala aránylag jónak mondható. A szolgáltatás színvonala igényes. Természetesen lehetne tovább bővíteni, hiszen a közösségi könyvtárak fontos feladata, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson olyan erőforrásokhoz, amelyek sokak számára elérhetetlenek lennének egyébként.

Rendezvények:

 • A könyvtár egyre bővülő alapszolgáltatásai mellett nagyrészt vállal a város kulturális életéből. Számos előadói est, író – olvasó találkozó, kiállítás kerül megrendezésre.
 • Hétköznap délelőttönként a gyerekek veszik birtokba a könyvtárat, hiszen számos programot kínál a könyvtár számukra. Többek között van Katolikus Babaklub Ringató foglalkozással együttműködve, Csípcsípcsóka Zenebölcsi, német és angol nyelvi foglalkozások.
 • Játékos gyermekfelügyeletet biztosít a könyvtár hétköznap délutánonként és szombaton délelőtt, melyre a lehetőségek sokaságával várja a gyerekeket.
 • Ősztől tavaszig családi társasjáték délutánokra várja az érdeklődőket.
 • Évszakokhoz – hagyományokhoz kötődve kézműves délelőttöket szervez.
 • Óvodákat – iskolákat egész évben várja könyvtárlátogató órákra, külön projekteket is kidolgoztak számukra.
 • A középiskolásoknak megfelelő programokat tud biztosítani közösségi szolgálati idejük letöltésére. Minden hétfőn diákok várják az idősebb generáció képviselőit számítógépes segítségnyújtásra. 2015 óta strandkönyvtárral is kitelepül a könyvtár a mohácsi uszoda területére, mely szolgáltatást szintén a diákokkal biztosítja.

A jelenlegi állapot azt mutatja, hogy van igény a színvonalas szórakozásra, időtöltésre. Csupán meg kell találni azt az utat, a lehetőséget az emberekhez, illetve meg is kell teremteni ezt az igényt a felnövekvő generációkban.

   2.   A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár stratégiai tervezését és fejlesztését meghatározó alapelvek

 A könyvtár a stratégiai tervezése során

 • épít az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott országos könyvtári stratégia szakmai ajánlásra
 • elemzi a hazai és nemzetközi könyvtári rendszerekben tapasztalható tendenciákat, azokat szükség esetén és lehetőség szerint alkalmazza az intézményben
 • figyelembe veszi Mohács város Önkormányzatának fejlesztési tervét
 • számol a Széchenyi 2020 pályázati lehetőségeivel
 • figyel az információs technológia fejlődésére, irányaira, s lehetőség szerint épít azokra,
 • támogatja a minőségbiztosítás alkalmazását
 • szervezetfejlesztési elképzeléseit könyvtárszakmai szempontok figyelembevételével fogalmazza meg.

 A stratégiatervezés alapelvei:

 A közkönyvtár az információs világba vezető híd funkcióját tölti be. Társadalmi szerepei közül a figyelem középpontjába került:

 • a demokratikus fejlődés támogatása, az esélyegyenlőség biztosítása
 • az információk különböző területről való gyűjtése, szervezése és közvetítése, szabad hozzáférésük megoldása az összes lehetséges hordozón,
 • a hozzáférés egyetemességével a távolság csökkentése az információkban gazdagok és szegények között
 • szolgáltatásai és gyűjteménye nem rendelhetők alá semmiféle ideológiai, politikai, vallási cenzúrának vagy kereskedelmi nyomásnak.
 • a kollektív emlékezet, a kulturális örökség megbízható és stabil intézménye
 • támogatja az egyének és csoportok kulturális identitását

 

Paradigmaváltás 

A könyvtár képes legyen felismerni és reagálni környezete folyamatos változására, fejlődésére, felhasználói elvárásaira.

 

Program és prioritás

Hosszú távú program hiányában lehetetlen az adottságokkal és a lehetőségekkel megfelelően élni. Az intézmény szolgáltatási kötelezettsége és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása a használók és az intézmény közös érdeke.

 

Területi elv

Kiemelten fontos a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségének biztosítása, folyamatos fejlesztése.

 

Többfunkciós könyvtár elve

A tradicionális könyvtári feladatok kulturális, közösségi, közösségfejlesztő, életkorra, lakossági rétegekre figyelő funkciókkal bővültek, s bővülnek tovább.

 

Használói elvárások elve

A könyvtárat használó természetes elvárása, hogy az általa igénybe vett szolgáltatásokhoz könnyen, gyorsan, hitelesen juthasson hozzá, történjen ez akár személyesen, akár virtuálisan. A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár igyekszik ezt biztosítani.

 

II/1. PEST analízis

A stratégiaalkotást alapvetően meghatározzák azok a mikro – és makro környezeti körülmények és feltételek, politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai tényezők, amelyek közt az intézménynek a tervezési időszakban működnie, fejlődnie kell. A PEST elemzés segítségével négy dimenzió mentén vizsgálhatjuk a szervezet környezetét:

P= politikai környezet

 • A könyvtári rendszer Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere; működését a mindenkori hatályos jogszabályok határozzák meg.
 • A kiemelt politikai törekvések közé tartozik a nemzeti jólét megteremtése, a közösség fejlesztése, az életminőség javítása, a versenyképesség és a foglalkoztatás növelése.

 E= gazdasági környezet

 • A gazdasági helyzet jelentős hatással van a költségvetésre és a fejlesztésekre.

 S= társadalmi környezet

 • Egyre hangsúlyosabb digitális írástudás, digitális műveltség elterjedésének elősegítése, az élethosszig tartó tanulás támogatása.
 • A hátrányos helyzetűek növekvő száma felértékeli a könyvtárak szociális szerepét.
 • Erősödik az azonnali információhoz jutás igénye.
 • Megváltoztak, s folyamatosan változnak az olvasási szokások. Az Y és Z generációk eszközhasználati és információkeresési szokásai jelentősen eltérnek a korábbi korosztályok gyakorlatától; a könyvtárhasználók között megjelentek a digitális bennszülöttek.
 • Felértékelődött a közösségi tanulás, munkavégzés, illetve a közösségi média szerepe.

 T=technológiai környezet

 • Az információ a hatalomgyakorlás eszköze, erőforrás; erős a verseny az információ birtoklásáért.
 • Az internet, a vezeték nélküli és mobil hálózatok térhódítása napról napra egyre számottevőbb.
 • Jelentős a mobil technológiai eszközök és alkalmazások előretörése.
 • Jelentős a fogyatékkal élők számára kifejlesztett technológiák elterjedése.
 • Mind szélesebb körben terjed az e-tartalmak (online adatbázisok, e-könyvek), az eleve digitálisan született tartalmak, illetve az e-olvasók, eszközök használata.
 • Egyre nagyobb teret hódítanak az integrált keresőeszközök és a szemantikus keresők, növekszik az igény az integrált és távszolgáltatások iránt.
 • A webináriumok, e-konferenciák, közösségi fórumok az (online) tanulás egyre elterjedtebb formái.
 • Az új információhordozók megjelenése a könyvtárak folyamatos fejlesztését, a technológia folyamatos követését, könyvtárosok folyamatos továbbképzését igényli.

 

II/2. SWOT – analízis:

   Erősségek:

 • A városi könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része.
 • A lakosság könyvtári ellátás városi központja.
 • Része a város kulturális infrastruktúrájának.
 • A város önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról.
 • Szoros kapcsolat a város általános és középiskoláival.
 • A dokumentum – ellátás folyamatosan biztosított.
 • A költségvetés biztosítja az állománygyarapítást, mely módszeres és körültekintő.
 • Gazdag helytörténeti állomány.
 • A telematikai fejlesztések pályázatok útján megvalósíthatóak.
 • A munkatársak felsőfokú szakirányú végzettségűek.
 • Az Internet elérhetőség szolgáltatásként biztosított.
 • A tájékoztatás, irodalomkutatás korszerű eszközökkel történik.
 • A könyvtárközi kölcsönzésben az ország összes nagy könyvtára elérhető.
 • A rendezvények, vetélkedők, kiállítások a kultúra, az irodalom, az olvasás népszerűsítését szolgálják.
 • Szolgáltatások ismertetése a médián keresztül a helyi lakossággal.

    Gyengeségek:

 • Akadálymentes megközelíthetőség hiánya (mozgáskorlátozottak kirekesztése).
 • Építészeti adottságok (3 szint) nehezíti a napi munkát.
 • A tárgyi eszközök amortizációját nem követi azok fejlesztése.
 • Az inflációt nem megfelelően követő állomány – beszerzési keret.
 • A sokrétű tevékenység személyi feltételei nem biztosítottak.
 • A számítógépes fejlesztések kizárólag pályázati támogatásból biztosíthatóak.
 • A könyvtár életében kevésbé van jelen a marketingszemlélet.
 • A szolgáltatások a jelen felhasználói igényekre koncentrálnak.

    Lehetőségek:

 • A könyvtár szerepe felértékelődik az EU –s csatlakozás következtében.
 • A minőségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása.
 • Új finanszírozási források felkutatása.
 • Folyamatos pályázati aktivitás, az önrész vállalásának lehetőségével.
 • Közgyűjteményi együttműködés a gyűjtemény építésében, az egységes feltárásban, az infrastruktúra fejlesztésében, a tartalomszolgáltatásban.
 • Új célcsoportok és szolgáltatási formák bevezetése.
 • A könyvtárhasználókkal partnerkapcsolat kialakítása az információ visszakeresés érdekében.
 • Az esélyegyenlőség megteremtése a település lakói számára.
 • A hátrányos helyzetű rétegek felkutatása, segítése.
 • A demokratikus jogállamiság fejlesztése, az állampolgárok aktivizálása.
 • Az egységes információkeresés és hatékony információszolgáltatás.
 • A helyismereti gyűjtemény kiemelkedő dokumentumainak számítógépes feldolgozása, idővel digitalizálása.
 • Nemzetiségi irodalom gyarapítása (német, horvát nyelvű irodalom) a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül.
 • A teljes körű minőségmenedzsment (TQM) bevezetésének előkészítése.
 • Az összehangolt infrastruktúra.
 • A könyvtári gyűjtemények számítógépes feldolgozása.
 • Bekapcsolódás a megyei elektronikus katalógusba.
 • Helyismereti folyóirat cikk-adatbázis létesítése.
 • Az információ elérés lehetőségeinek bővítése.
 • A közérdekű információszolgáltatások körének bővítése.
 • A felhasználóképzés folyamatossá tétele.
 • Egységes információkeresés műszaki feltételeinek megteremtése.
 • Folyamatos és biztonságos on-line szolgáltatások kialakítása.
 • A szolgáltatások tartalmi, szakmai színvonalának emelése.
 • A városi könyvtár a felhasználók számára nemcsak biztosítani kívánja a speciális szakirányú információhoz a hozzáférést, hanem a helyi igények szerint hasznosítja azokat.
 • Tágítani kell a tájékoztatási források körét.

   Vészhelyzetek:

 • A dolgozói létszámleépítés.
 • A szolgáltatást igénylők számának csökkenése.
 • A számítógéppark avulása.
 • Szolgáltatási díjak emelése.

 

SWOT Analízis – Mohácsi Jenő Városi Könyvtár:

 

 

S

W

O

T

Állomány

X

 

 

 

Állománygyarapítás

X

 

 

 

Helytörténeti gyűjtemény

X

 

 

 

Számítógép – Internet használat

X

 

 

 

Médiatár

X

 

 

 

Könyvtárközi kapcsolatok

X

 

 

 

Média kapcsolat lakossággal

X

 

 

 

Kapcsolat a tanulókkal

X

 

 

 

Programok szervezése

X

 

 

 

Szakképzett dolgozók

X

 

 

 

Anyagi lehetőségek

 

X

 

 

Csökkenő gazdasági önállóság

 

X

 

 

Építészeti adottságok

 

X

 

 

Technikai felszereltség

 

X

 

 

Pályázatok

 

 

X

 

Szponzorok

 

 

X

 

Könyvtárközi kölcsönzés

 

 

X

 

Testvérvárosi kapcsolatok

 

 

X

 

Olvasók számának csökkenése

 

 

 

X

Szolgáltatási díjak emelése

 

 

 

X

Jövőkép:

A Mohácsi Jenő Városi Könyvtárat a jövőben úgy képzeljük el…

A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár az elkövetkező években is vezető szerepet kíván betölteni az információs szolgáltató intézmények között. Megőrizve hagyományos könyvtári funkcióit, teret hódít az elektronikus tájékoztatásban is. Korszerű gyűjteménnyel és szolgáltatásokkal rendelkezik majd, így megfelelő háttere lesz az élethosszig tartó tanulásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének. A hátrányos helyzetű emberek is egyenlő eséllyel vehetik majd igénybe szolgáltatásait. Közösségépítő, valóságos és virtuális közösségi tér lesz a könyvtár, melyet barátságos környezet és légkör jellemez majd. Továbbra is együttműködik a város, a térség és a régió könyvtárosaival, jó kapcsolatát tovább erősíti a társintézményekkel, civil és szakmai szervezetekkel. Elhivatott és sokoldalú könyvtárosai elnyerik a méltó helyüket a társadalomban.

Küldetésnyilatkozat:

„A feladatunk annak biztosítása, hogy senki ne menjen el úgy a könyvtárból, hogy ne vigyen el magával valamit a kezében, a fejében, vagy a szívében, legyen az egy könyv, egy információ, vagy egy kellemes érzés.” (Stephanie Holman, Indiana, Monroe Megyei Könyvtár).

A Mohácsi Jenő Városi Könyvtárnak feladata, hogy senki ne menjen el úgy a könyvtárból, hogy ne vigyen el magával valamit a kezében, a fejében, vagy a szívében, legyen az egy könyv, egy információ, vagy egy kellemes érzés. Azaz mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést a kultúra, a tudomány, és gazdaság minden területén. Őrzi és ápolja a könyv – és könyvtárkultúrához kapcsolódó értékeket. Biztosítja más könyvtárak adatbázisainak elérését, az Internet használatát. Szolgáltatásaival, sokszínű irodalmi és kulturális programjaival és a gazdag kulturális és történelmi hagyományokkal rendelkező kisváros helyismereti gyűjteményének gazdagításával, feltárásával őrzi és megjeleníti a sajátos „Mohácsi arculatot”.