Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata

A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának és elfogadásának célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár Mohácsi Jenő Könyvtári Intézményegység (továbbiakban: Könyvtár) gyűjteményszervezése történik. Tehát a könyvtári tudástár fejlesztésének keretét adja, rendelkezzen a fő- és mellék-gyűjtőkörről, meghatározza, hogy milyen tartalmi, formai, nyelvi jegyek figyelembevételével kerüljenek beszerzésre a különböző dokumentumtípusok. A szabályzat rendelkezik a külön gyűjtemény (helyismeret) gyarapításáról, a dokumentumok megőrzéséről.

A gyűjteményszervezés továbbá magába foglalja az állomány gyarapítását és tervszerű apasztását: a két, szervesen összetartozó tevékenység együttesen formálja, alakítja a Könyvtár állományát.

A gyűjteményszervezés, illetve az állományalakítás a különféle könyvtári szolgáltatások alapja, elveit a könyvtár által ellátandó feladatok és konkrét használói igények határozzák meg. A Mohácsi Jenő Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Tv.) határozza meg. A Könyvtár további konkrét feladatait, szolgáltatásait az alábbi, a fenntartó által kibocsátott dokumentumok írják elő:

   a) Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állam-háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján a Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár Alapító Okirata / 220862017.sz (1262017. Kt.iksz.)/
   b) Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2016. december 15. napján kiadott 1172-3/2016. számú alapító okiratának államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján - Mohács Város Képviselő-testületének 35/2017 III.31. Kh-ra módosított                    Alapító Okirata /2208-2/2017. sz (12/2017. Kt.iksz.)
   c) Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által önkormányzati határozattal elfogadott és jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. /20/2016. I.29. Kh. sz./

Dokumentum állományának gyarapításakor figyelembe veszi Mohács város és környéke lakossága könyv-, és információs igényét, foglalkozási, képzettségi, korosztályi és anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét. A hagyományos információhordozókon kívül egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a számítógéppel olvasható információhordozók, az Interneten elérhető dokumentumok. Ugyanakkor a könyvtár hagyományos megőrző szerepének, olvasásra, önművelésre irányuló igények kiszolgálására, a könyv – és könyvtárhasználatra való nevelésnek elsődleges szerepet biztosít. Az állomány bővülését, fejlesztésének mértékét Mohács Város Önkormányzata által elfogadott éves költségvetés határozza meg.

Fő gyűjtőköre: minden ismeretágra kiterjedő általános gyűjtőkör.

A könyvtár válogatva gyűjti azokat a dokumentumokat, melyek jellemző módon mutatják be:

 • a hazai könyvkiadásban megjelenő szak-, és szépirodalmat,
 • a magyar nyelvű kézi- és segédkönyveket,
 • a magyar nyelvű hírlapokat, folyóiratokat,
 • a nem nyomtatásban megjelenő dokumentumok közül a CD – lemezeket, a CD-ROM- okat, DVD-ket, hangoskönyveket, diafilmeket

Mellék-gyűjtőkör: helyismeret

A könyvtár kiemelten gyűjti Mohácsra és környékére, reprezentatív mélységben Baranya megyére vonatkozó helyismereti anyagokat, minden dokumentumtípusra kiterjedően.

Dokumentumtípus szerint gyűjt:

 • nyomtatott könyveket, folyóiratokat, hírlapokat és egyéb időszaki kiadványokat
 • audiovizuális, elektronikus dokumentumokat
 • Interneten elérhető helyismereti jelentőségű dokumentumokat

 A gyűjtőkör részletezése

       1. Szépirodalom

 • A könyvtár a magyar klasszikus írók műveit teljességre törekvően szerzeményezi, kiemelve az újabb és összefoglaló műveket.
 • A mai magyar irodalomból reprezentáló jellegű gyűjteményt alakít.
 • A világirodalom legjobbjaiból gondos válogatással gyűjti az értékes műveket.
 • A krimi és a fantasztikus irodalom köréből válogatással gyűjt az olvasói igényeknek megfelelően. A gyors elhasználódás miatt pótlásuk folyamatos.
 1. Szakirodalom
 • Az alapvető, általános műveket gyűjti az egyes szakterületekről.
 • Kiemelt témák: pedagógia, pszichológia, szociológia, irodalomtudomány, magyar és egyetemes történelem
 • Helyismereti anyagot főleg a Mohácsra és környékére, illetve Baranya megyére vonatkozó dokumentumok tekintetében gyűjt.
 1. Kézikönyvtár
 • Az általános és szaklexikonok, alapvető segédkönyvek, az egyes tudományterületek szaklexikonjai, összefoglaló történeti művek kerülnek gyűjtésre 

I. Felnőtt könyvtár gyűjtőköre:
     
      a) Magyar nyelven megjelenő szakkönyvekből a könyvtár teljességre törekedve gyűjti:

 • Az általános művek területén az alap és általános lexikonokat, enciklopédiákat.
 • A segédkönyvtári és tájékoztatási műveket, illetve a könyvtár és közművelődés átfogó dokumentumait
 • A filozófia, pszichológia, logika, etika, esztétika egyetemes és átfogó műveit
 • Vallás területén az egyetemes művelődés szempontjából fontos keresztény és nem keresztény egyházakat bemutató átfogó műveket.
 • Társadalomtudományokból az átfogó jellegű, összegző munkákat, statisztikákat.
 • A közgazdaságtudomány, a jog területén elsősorban az összegző, a gyakorlati szempontból fontos műveket.
 • Nevelés, oktatás területén az átfogó munkákat.
 • néprajzi műveknél a magyarság szellemi és tárgyi értékeit bemutató átfogó munkákat, valamint a megyénkre és kistérségünkre vonatkozó dokumentumokat.
 • Természettudományok minden területén (környezetvédelem, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok) a korszerű ismereteket nyújtó, átfogó, népszerű ismeretközlő munkákat.
 • Alkalmazott tudományok területén (orvostudomány, technika, mezőgazdaság, háztartás, szervezés, nyomdászat, közlekedés, vegyipar, élelmiszeripar, könnyűipar, barkácsolás, számítástechnika, építőipar) az általános érdeklődésre számot tartó, keresett, ismeretterjesztő műveket.
 • Művészetek területén a nagy művészeti korszakok és művészeti ágak összefoglaló, általános ismereteket nyújtó dokumentumait.
 • Sport területén egy – egy sportág általános összefoglalását.
 • Nyelv és irodalom területén a népszerű összegzéseket, nyelvhelyességre, helyesírásra vonatkozó műveket valamint irodalomtörténeti, életrajzi munkákat. Hazai és más országok irodalmának, valamint a külföldön élő magyar nemzetiségek irodalmának összefoglalásait. A kortárs magyar és külföldi írónemzedéket bemutató műveket.
 • Földrajzi művekből a természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi monográfiákat, egy – egy kontinensre, régióra, országra vonatkozó leírásokat, átfogó kalauzokat.
 • Történelmi témában a magyar és egyetemes történelem valamennyi alapvető monográfiáját, egy – egy időszak feldolgozását.
 • A városunkra és kistérségünkre vonatkozó írott és nyomtatott dokumentumokat.

      b) Magyar nyelven megjelenő szakkönyvekből, adatbázisokból a könyvtár válogatva gyűjti:

 • Bibliográfiákat, évkönyveket, adattárakat
 • A filozófia, pszichológia, logika, etika, esztétika, vallás témakörének speciális könyveit, történeti feldolgozásait.
 • Az Európai Unióról és országairól szóló ismeretterjesztő műveket.
 • A társadalomtudományok, természettudományok, nyelvészet, irodalom, művészetek területéhez tartozó részletes feldolgozásokat, speciális könyveket, történeti átfogó kézikönyveket.
 • Az alkalmazott tudományok közül a felhasználói és gyakorlati kézikönyveket.
 • Útikönyvek közül Európa országait, világvárosait, az országot és városait, tájait, megyéit, kistérségünket bemutató információs szakkönyveket, útleírásokat, turistatérképeket és atlaszokat.
 • A magyar és egyetemes történelem feldolgozásait.

       c) Magyar nyelven megjelenő szépirodalmi könyvekből a könyvtár teljességre törekedve gyűjti:

 • A magyar és a világirodalom klasszikus íróinak műveit.
 • A városban és környékén élt és élő írók és költők szépirodalmi munkáit.

       d) Magyar nyelven megjelenő szépirodalmi könyvekből az intézmény válogatva gyűjti:

 • A kortárs magyar és külföldi írók műveit
 • Idegen és eredeti nyelven magyar és világirodalmi klasszikusnak számító, népszerű irodalmi alkotásokat.

A könyvtári állomány kialakításának szempontjai:

 1. A kézikönyv olvasótermi állomány kialakításának fő szempontja, hogy minden témakörben és tudományágban legyen szaklexikon vagy enciklopédia, alapvető kézikönyv, a témához kapcsolódó országos vagy megyei statisztikai évkönyv, adattár, vagy a tudományág történetét feldolgozó, összefoglaló mű.
 2. Segédkönyvtári állomány kialakításának fő szempontja, hogy az intézmény beszerezze a könyvtáros mindennapi munkájához szükséges eszközöket, feldolgozó és tájékoztató műveket, könyvtári munka kézikönyveit, módszertani kiadványait.
 3. Időszaki kiadványok gyűjtőköre az általános gyűjtőkörhöz igazodik. Napilapokból a könyvtár gyűjti a megyei napilapot és időszakosan megjelenő helyi lapokat. Folyóiratokból gyűjti az olvasói igény szerint az információ értékű lapokat, illetve az igénybevétel szerint mindazokat a képeslapokat, amit az olvasók keresnek. Az időszaki kiadványok megőrzéséről az aktuális folyóirat megőrzési terv rendelkezik.
 4. Helyismereti gyűjtemény kialakítása érdekében a könyvtár gyűjti mindazokat a dokumentumokat, melyek Mohács város és vonzáskörzetére vonatkozóan információt tartalmaznak, földrajzi tartalmi, kronológiai és formai szemponttól függetlenül.

Formai szempontból ezek lehetnek:

 • könyvek
 • időszaki kiadványok
 • lapkivágatok
 • szakdolgozatok
 • tanulmányok
 • naplók
 • jegyzőkönyvek
 • kis és aprónyomtatványok
 • meghívók
 • térképek
 • fotók
 • idegenforgalmi kiadványok
 • képeslapok
 • CD- k, DVD-k.
 1. Zenemű kialakítása érdekében a könyvtár gyűjti a komolyzene, népzene, könnyűzene jeles darabjait, kiemelkedő alkotók és előadók felvételeit, irodalmi műveket, nyelvi anyagokat.
 2. A könyvtár lehetőség szerint gyűjti az audiovizuális dokumentumokat, a felhasználói igények messzemenő figyelembevételével. Az audiovizuális dokumentumok közül elsősorban a kötelező olvasmányok feldolgozásai, a magyar és a klasszikus filmművészet alkotásai, valamint a gyermekek részére készült ismeretterjesztő művek kerülnek beszerzésre.

 II. Gyermekkönyvtár gyűjtőköre

      a) Teljességre törekedve gyűjti az olvasótermi állományba az ifjúság számára íródott általános és szaklexikonokat, gyermekenciklopédiákat, egyes tudományágak összefoglaló műveit, kézikönyveit.

      b) Az ifjúság számára íródott magyar nyelvű szakkönyvek közül válogatva gyűjti a tudományágak minden területéről mindazokat a kézikönyveket, ismeretterjesztő műveket, amelyek a gyerekek érdeklődését felkeltheti, tanulmányaikat, iskolai előmenetelüket elősegíti.

      c) Teljességre törekedve gyűjti az ifjúság számára íródott magyar és világirodalom klasszikusainak számító szépirodalmi műveket, antológiákat, kötelező olvasmányokat.

      d) Válogatva gyűjti a kortárs gyermek és ifjúsági kiadványokból az értékesnek és fontosnak vélt magyar és világirodalmi alkotások közül a képes és mesekönyveket, ifjúsági regényeket, verseket, színműveket, gyűjteményes köteteket.

      e) Folyóiratok közül gyűjti a magyar gyermeklapok közül a nívósabbakat, amelyek a gyermekek érdeklődésére számot tarthatnak.

A képeskönyvek gyors elhasználódása miatt folyamatos pótlás szükséges. A képes ismeretterjesztő kiadványok iránti nagy igény miatt lényeges a példányszám növelése. A régi kiadású, elhasználódott kiadványok nem vonzzák a gyermekolvasókat, ezért a klasszikusokból is az újabb kiadások beszerzésére kell törekedni.

Ajándékba kapott könyvek kezelése

A könyvtár kiadó vállalatoktól, a Nemzeti Kulturális Alaptól és magánszemélyektől rendszeresen kap könyveket ajándékba. A könyvtár ezeket a könyveket abban az esetben veszi állományába, amennyiben még nem rendelkezik vele, illetve a meglévő példány minősége – száma már nem megfelelő, vagy egyéb okból indokolt, hogy az állomány részévé váljon.

Állományapasztás

Az állományapasztásra, az állományból való törlésre vonatkozó jogi szabályozást a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM rendelet határozza meg. Ennek értelmében a dokumentumokat az alábbi címen lehet törölni a nyilvántartásból:

 • selejtezés (ha dokumentum már alkalmatlanná válik a rendeltetésszerű használatra, pl.: rongálódott, elavult, csökkent iránta a kereslet, stb.)
 • egyéb ok (elháríthatatlan esemény, bűncselekmény, pénzben megtérített követelés, behajthatatlan követelés, hiány)

Az állományból való kivonásra szánt dokumentumokról törlési jegyzék készül. A törlés tényét az egyedi és csoportos nyilvántartásban jelölni kell, valamint a dokumentum bibliográfiai rekordjait az adatbázisban módosítani kell. Az állományalakítás szerves részét képezi az elavult, feleslegessé vált illetve a fizikailag elhasználódott dokumentumok folyamatos kivonása.

Az állomány védelme

Cél, az intézményben olyan feltételeket biztosítani, intézkedéseket és tevékenységeket foganatosítani, amelyek lehetővé teszik, és elősegítik, a könyvtárban lévő dokumentumok hosszú távú használhatóságát és állapotának megőrzését a jövő számára.

Az állományvédelemnek két fő területe van: a megelőző és a helyreállító tevékenység.

 • A megelőző tevékenység célja: a dokumentumok állapot romlásának megakadályozása vagy a romlás ütemének lassítása, valamint olyan biztonsági feltételek megteremtése, ami a dokumentumok eltűnését, elvesztését megakadályozza az állapotuktól függetlenül.
 • A helyreállító – javító tevékenység feladata, hogy az elhasználódott, megrongálódott állapotú, feltétlen megőrzésre szánt dokumentumokat kijavítsa, restaurálja.

Állományvédelmi szempontból a dokumentumokat 4 csoportba sorolhatjuk:

 1. A kifogástalan állapotú dokumentumok esetében a feladat, az állapot fenntartása.
 2. A kis mértékben megromlott állapotú dokumentumok esetében az elsődleges feladat a további állományromlás megakadályozása és lelassítása.
 3. A rossz állapotú, pótolhatatlan dokumentumok esetén külső segítség kérése javításra, restaurálásra.
 4. Az elkövetkezőkben megjelenő kiadványok állományvédelmi feladat körében arra kell törekedni, hogy az új kiadványok közül – ha van választási lehetőség – az időtálló, tartósabb kiadásban megjelenő művet szerezze be a könyvtár.

Példányszám 

Több példány beszerzése a következő esetekben indokolt:

 • legkeresettebb szépirodalmi művek
 • helyben használatra kijelölt művek
 • tanulást segítő kiadványok 

Záró rendelkezések

A könyvtári állomány bővítésére, a gyűjtemény fejlesztésére a szakmai területen dolgozó könyvtárosok (felnőtt és gyermekkönyvtáros, olvasószolgálatos) tesznek javaslatot, amit az intézmény igazgatója hagy jóvá.

Mohács, 2016. november 28.

                                                                       Schmidt – Kovács Diána

                                                                                  könyvtárvezető